Diensten - 193609-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren

2019/S 081-193609

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Contactpersoon: Maciej Krawczyk
Telefoon: +48 225870360
E-mail: przetargi_warszawa@wody.gov.pl
Fax: +48 225870204
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://wodypolskie.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://warszawa.rzgw.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gospodarka wodna i utrzymanie wód

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie obiektów piętrzących i wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Referentienummer: WA.ROZ.281.10.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90721800
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z obsługą i bieżącą konserwacją obiektów piętrzących (Część 4 i Część 7), konserwacją obiektów piętrzących (Część 1, Część 3 i Część 6), utrzymaniem rzeki i kanału (Część 2), utrzymaniem rzeki (Część 5) na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL9
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Ciechanowie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji obiektów piętrzących zlokalizowanych na trenie działania Nadzoru Wodnego w Ciechanowie. Zakres usług obejmuje konserwację obiektów piętrzących w ramach zadań:

a) utrzymanie obiektu piętrzącego na rzece Wkrze w km 119+750

b) utrzymanie obiektu piętrzącego na rzece Bieżance w km 2+453.

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 909.76 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Działdowie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem rzeki i kanału zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Działdowie. Zakres usług obejmuje utrzymanie 35,726 km rzeki Wkry i 15,086 km Kanału Młyńskiego w ramach zadań:

a) utrzymanie rzeki Wkry od km 185+670 do km 221+396

b) utrzymanie Kanału Młyńskiego

Prace utrzymaniowe na Kanale Młyńskim będą wykonywane w ramach I konserwacji natomiast na rzece Wkrze będą wykonywane w ramach dwóch konserwacji. Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu realizacji II konserwacji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 173 478.59 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Działdowie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z konserwacja obiektów piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Działdowie. Zakres usług obejmuje konserwację obiektów piętrzących w ramach zadań:

a) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Wkrze od km 185+670 do km 221+396

b) utrzymanie obiektów piętrzących na Kanale Brodowskim

c) utrzymanie obiektów piętrzących na Cieku J (Dopływ spod Petrykoz)

d) utrzymanie obiektów piętrzących na Kanale Młyńskim

e) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Pierławce

f) utrzymanie obiektów piętrzących na Cieku L

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 129.63 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Mławie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Mławie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z obsługą i bieżącą konserwacją obiektów piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Mławie.

Zakres usług obejmuje obsługę i bieżącą konserwację obiektów piętrzących w ramach zadań:

a) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Mławce

b) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Seracz

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji wykonawcy na każdorazowe wezwanie zamawiającego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 624.27 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie rzeki Wkry od km 235+947 do km 262+083

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Nidzicy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem 20,340 km rzeki Wkry zlokalizowanej na terenie działania Nadzoru Wodnego w Nidzicy.

Prace utrzymaniowe w korycie rzeki Wkry zostały podzielone na dwie konserwacje:

— I konserwacja na odcinku od km 239+060 do km 259+400

— II konserwacja na odcinku od km 239+060 do km 244+561

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu realizacji II konserwacji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 231 384.48 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Nidzicy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja obiektów piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Nidzicy. Zakres usług obejmuje konserwację obiektów piętrzących w ramach zadań:

a) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Wkrze w km 224+160 oraz w km 226+754

b) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Wkrze od km 252+932 do km 256+116

c) utrzymanie jazu na rzece Szkotówce w km 4+305

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 51 104.82 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Żurominie

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Żurominie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z obsługą i bieżącą konserwacją obiektów piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żurominie.

Zakres usług obejmuje obsługę i bieżącą konserwację obiektów piętrzących w ramach zadań:

a) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Przylepnicy

b) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Wkrze od km 126+705 do km 143+695

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji wykonawcy na każdorazowe wezwanie zamawiającego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 312.80 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Oceniając zdolność zawodową wykonawcy, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, zamawiający stawia warunek dotyczący doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej 1 usługi polegającej na obsłudze lub konserwacji lub utrzymaniu przynajmniej 2 szt. budowli piętrzących (jazy, zastawki itp.) lub utrzymaniu przynajmniej 2 km wód lub urządzeń wodnych polegających na koszeniu skarp, dna, odmuleniu itp.

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi polegającej na obsłudze lub konserwacji lub utrzymaniu przynajmniej 2 szt. budowli piętrzących (jazy, zastawki itp.) lub utrzymaniu przynajmniej 2 km wód lub urządzeń wodnych polegających na koszeniu skarp, dna, odmuleniu itp.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne Postanowienia Umowy zawiera wzór umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, POLSKA, pokój nr 213

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

I kwartał 2020 roku

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w pkt 4.1.1 SIWZ, zgodnie z art. 22 ust. 1a i ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp; nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.2.

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Formularz ofertowy, zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ,

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie z pkt 4.4 SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ),

c) dokument potwierdzający złożenie w innej formie niż pieniężna lub dowód wpłaty wadium w formie przelewu bankowego,

d) formularze cenowe,

e) zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów,

f) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych lub dostępnych zamawiającemu (patrz pkt 5.6 SIWZ),

g) pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy).

4. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości określonej dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

Wadium dla ofert częściowych ustala się w wysokości:

Część 1 – 1 500,00 PLN

Część 2 – 5 000,00 PLN

Część 3 – 500,00 PLN

Część 4 – 500,00 PLN

Część 5 – 6 000,00 PLN

Część 6 – 1 500,00 PLN

Część 7 – 500,00 PLN

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 22458701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019