Diensten - 193610-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Pleven: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2019/S 081-193610

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DKT „Ivan Radoev“
000403802
ul. „Vasil Levski“ No. 155
Pleven
5800
Bulgarije
Contactpersoon: Ventsislav Mladenov Hadzhiev
Telefoon: +359 64801242
E-mail: teatur_pleven@abv.bg
Fax: +359 64801242
NUTS-code: BG314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.theatre-pleven.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.theatre-pleven.bg

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.theatre-pleven.bg
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
ДКТ „Иван Радоев“
000403802
ул. „Васил Левски“ № 155
Плевен
5800
Bulgarije
Contactpersoon: Венцислав Младенов Хаджиев
Telefoon: +359 64801242
E-mail: teatur_pleven@abv.bg
Fax: +359 64801242
NUTS-code: BG314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.theatre-pleven.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.theatre-pleven.bg

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Продажба на билети на ДКТ „Иван Радоев“ — Плевен и организиране на представления

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на поръчката: „Продажба на билети на ДКТ „Иван Радоев“ — Плевен и организиране на представления.

Обособени са 2 позиции:

а) за представления в страната — с определен финансов приход в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) BGN без ДДС с прогнозна стойност до 210 000 (двеста и десет хиляди) BGN, което е 35 % от размера на прихода;

б) за представления в гр. Плевен — с определен финансов размер на 200 000 (двеста хиляди) BGN без ДДС с прогнозна стойност до 70 000 (седемдесет хиляди) BGN, което е 35 % от размера на прихода

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 280 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

На територията на 240 общини в БЪЛГАРИЯ и гр. Плевен

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Продажба на билети на ДКТ „Иван Радоев“ — Плевен и организиране на представления в 240 общини на територията на Република БЪЛГАРИЯ и гр. Плевен

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 280 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Доказателства за икономически и финансови възможности не се изискват.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да има изпълнени най-малко 3 договора с предмета на поръчката, изпълнени от него през последните 3 години до датата на подаване на офертата, с не по-малко приход в размер на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) BGN за трите договора.

2. Да представи минимум 3 бр. референции (препоръки) за добро изпълнение по включените в списъка по т. 2 изпълнени договори.

3. Участникът да разполага с техническо оборудване — участникът да разполага с представители (контрагенти) в 240 общини на територията на страната и др.

В случай, че участникът не разполага със собствено техническо оборудване, съгласно чл. 51а от ЗОП може да използва ресурсите на други физически или юридически лица, при условие че докаже, че има на разположение тези ресурси, за което трябва да представи писмени доказателства (напр. копие от договор, заверен с гриф „Вярно с оригинала“, сключен между него и физическо или юридическо лице, с който на участника се предоставя право на ползване).

1. Участникът следва да има изпълнени най-малко 3 договора с предмета на поръчката, изпълнени от него през последните 3 години до датата на подаване на офертата, с не по-малко приход в размер на 2 100 000 (два милион и сто хиляди) BGN за трите договора.

2. Да представи минимум 3 бр. референции (препоръки) за добро изпълнение по включените в списъка по т. 2 изпълнени договори.

3. Участникът да разполага с техническо оборудване — участникът да разполага с представители (контрагенти) в 240 общини на територията на страната и др.

В случай че участникът не разполага със собствено техническо оборудване, съгласно чл. 51а от ЗОП може да използва ресурсите на други физически или юридически лица, при условие че докаже, че има на разположение тези ресурси, за което трябва да представи писмени доказателства (напр. копие от договор, заверен с гриф „Вярно с оригинала“, сключен между него и физическо или юридическо лице, с който на участника се предоставя право на ползване).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Участникът следва да има изпълнени най-малко 3 договора с предмета на поръчката, изпълнени от него през последните 3 години до датата на подаване на офертата, с не по-малко приход в размер на 2 100 000 (два милион и сто хиляди) BGN за трите договор. Да представи минимум 3 бр. референции (препоръки) за добро изпълнение по включените в списъка по т. 2 изпълнени договори.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

ДКТ „Иван Радоев“

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

В 12:00 часа се отварят пликовете с оферти в присъствието на представители на кандидатите или техни упълномощени лица.

Плик с предлагана цена се отваря от комисията.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

До 7 дни след отваряне на постъпилите оферти

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019