Diensten - 193612-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Systeemondersteuningsdiensten

2019/S 081-193612

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
5260250274
ul. Świętokrzyska 12
Warszawa
00-916
Polen
Contactpersoon: Barbara Szwed, Andrzej Konarzewski - Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Telefoon: +48 226945400
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Fax: +48 226945268
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.pl/web/finanse

Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.gov.pl/web/finanse
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługi utrzymania systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@

Referentienummer: C/296/19/ST/B/180
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72253200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zapewniających utrzymanie dwóch systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@,zwanych dalej „Systemami”;

2) opracowanie, wykonanie i przygotowanie wersji instalacyjnych plików zapewniających automatyczne zainstalowanie następujących zmian w Systemach określonych:

a) w rozdziale 2 pkt 2.1 ppkt. 2.1.4 (DW_01 do DW_06) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy,

b) w rozdziale 2 pkt 2.1 ppkt. 2.1.5 (API_01 do API_07) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy;

3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu „Koncepcja realizacji zadania określonego w pkt. 2) lit. a;

4) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu „Koncepcja realizacji zadania określonego w pkt. 2) lit. b;

2. Usługi utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, obejmują:

1) świadczenie usług asysty technicznej;

2) wprowadzanie dostosowań/zmian w Systemach.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zapewniających utrzymanie dwóch (2) systemów informatycznych, wymieniających między sobą dane, zwanych w dalszej części dokumentu „Systemami”:

a) systemu BeSTi@ zbudowanego w ramach projektu Phare 2002/000.580.01.09 komponent B „System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego”, zwanego dalej „systemem BeSTi@” lub „BeSTi@”,

b) systemu SJO BeSTi@ zbudowanego w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01-04 „System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych” Kontrakt 2, zwanego dalej „systemem SJO BeSTi@” lub „SJO BeSTi@”;

2) Opracowanie, wykonanie i przygotowanie wersji instalacyjnych plików zapewniających automatyczne zainstalowanie następujących zmian w Systemach określonych:

a) w rozdziale 2 pkt. 2.1 ppkt. 2.1.4 (DW_01 do DW_06) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ,

b) w rozdziale 2 pkt. 2.1 ppkt. 2.1.5 (API_01 do API_07) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ,

3) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu „Koncepcja realizacji zadania dot. dodanie funkcjonalności polegającej na przekazywaniu sprawozdań z JST do wiadomości MF przed weryfikacją RIO” (zadanie DW_01_koncepcja) opisującego sposób realizacji zadania DW_01 do DW_06, o którym mowa w rozdziale 2 pkt. 2.1 ppkt. 2.1.4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ;

4) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu „Koncepcja realizacji zadania dot. dostosowanie interfejsu programistycznego API do zmian w sprawozdawczości wynikających ze zmian prawa oraz migracji technologicznej” (zadanie API_01_koncepcja) opisującego sposób realizacji zadania API_01 do API_03, o którym mowa w rozdziale 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

2. Usługi utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, obejmują:

1) świadczenie usług asysty technicznej;

2) wprowadzanie dostosowań/zmian w Systemach i będą realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w: Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy, Załączniku nr 2 do Umowy – Procedura świadczenia usług asysty technicznej i Załączniku nr 3 do Umowy – Procedura wprowadzania dostosowań/zmian.

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik J do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zadania DW01-DW06 dot. dodanie funkcjonalności polegającej na przekazywaniu sprawozdań z JST do wiadomości MF przed weryfikacją RIO (termin 1) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zadania API01-API07 dot. dostosowanie interfejsu programistycznego API do zmian w sprawozdawczości wynikających ze zmian prawa (termin 2) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Terminy usuwania wad / Weging: 20
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wobec braku sekcji dotyczącej wykazywania braku podstaw wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej Ustawą. Zamawiający stosuje w postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 8 Ustawy, nie stosuje natomiast pozostałych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1-7 Ustawy.

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.);

7) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

9. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 7 składa odpowiednie dokumenty określone dokumentach zamówienia.

10. Szczegółowe informacje dotyczące ww. dokumentów zawarte są w dokumentach zamówienia - SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądać informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy.

Eventuele minimumeisen:

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądać:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 1, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się:

a) wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:

a) co najmniej 2 usług, każda o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), każda polegająca na utrzymaniu systemu informatycznego/systemów informatycznych tj. świadczeniu usługi polegającej na zapewnieniu ciągłości działania, w tym: naprawie błędów i wad, konfigurowaniu, aktualizowaniu, dostosowywaniu do zmian prawnych, poprawie funkcjonalności systemu informatycznego/systemów informatycznych, każda usługa realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym:

i. co najmniej 1 z tych usług objęty był system obsługujący procesy biznesowe obejmujące: proces sprawozdawania z realizacji budżetu, obsługę dystrybucji (alokacji) środków finansowych,

ii. co najmniej 1 z tych usług objęty był system obsługujący analizy finansowe oraz modele symulacyjne w oparciu o dane co najmniej 1500 instytucji lub podmiotów gospodarczych (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe),

iii. co najmniej 1 z tych usług objęty był system, który został zbudowany i uruchomiony w architekturze rozproszonej obejmującej, co najmniej 1500 różnych lokalizacji (różne adresy pocztowe) posiadających odrębne instancje baz danych i wymieniających dane między sobą

iv. co najmniej 1 usługa świadczona była dla systemu, z którego korzysta co najmniej 3 000 instytucji lub podmiotów gospodarczych (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe).

v. co najmniej 1 z tych usług objęty był system, który posiada funkcjonalności zapewniające przesyłanie danych pomiędzy dwoma grupami użytkowników, nie połączonymi siecią lokalną, z których jedna grupa weryfikuje dane drugiej grupy,

vi. co najmniej 1 z tych usług obejmowała poprawę wydajności systemu,

Eventuele minimumeisen:

vii. co najmniej jedną z tych usług objęty był system wykorzystujący łącznie następujące technologie:

— Microsoft.NET Framework (Windows forms),

— Web Services,

— MS SQL Server,

— ASP.NET.

viii. co najmniej 1 z tych usług objęty był system posiadający funkcjonalność podpisu elektronicznego w zakresie podpisywania i weryfikacji podpisów dokumentów .xml kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym zapewniającego dołączanie wielu podpisów/kontrasygnat;

b) co najmniej 1 usługi, o wartości co najmniej 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych), polegającej na wsparciu technicznym i merytorycznym użytkowników systemów informatycznych. Przy czym:

i. co najmniej 1 usługa zrealizowana była zgodnie z metodyką PRINCE 2,

ii. co najmniej 1 usługa zrealizowana była z wykorzystaniem dobrych praktyk ITIL,

iii. co najmniej 1 usługa obejmowała wsparcie użytkowników przez łącznie:

— portal internetowy lub informatyczny systemu obsługi zgłoszeń,

— telefon;

iv. co najmniej 1 usługa obejmowała udzielanie porad merytorycznych i technicznych użytkownikom systemów za pośrednictwem minimum 3 spośród niżej wymienionych sposobów komunikacji:

— poczty e-mail,

— telefonu

— portalu internetowego

— informatycznego systemu obsługi zgłoszeń.

v. co najmniej 1 usługa obejmowała utrzymywanie aktualnej listy najczęściej zadawanych pytań (FAQ) na internetowym portalu serwisowym lub w systemie obsługi zgłoszeń.

Szczegółowe wymagania dotyczące usług zostały określone w Rozdziale IX SIWZ.

2) wykażą się dysponowaniem osobami spełniającymi następujące wymagania:

a) Kierownikiem Projektu posiadającym:

i. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub informatycznym.

ii. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu.

b) co najmniej 1 specjalistą ds. Obsługi Zgłoszeń (Service Desk) posiadającym:

i. wykształcenie co najmniej średnie,

ii. kwalifikacje obejmujące co najmniej znajomość ogólnych zagadnień z zakresu informatyki (zagadnienia sprzętowe, systemy operacyjne, zagadnienia sieciowe, bazy danych, itd.),

c) co najmniej 1 Ekspertem ds. Jakości posiadającym:

i. wykształcenie wyższe o profilu technicznym lub matematycznym,

ii. doświadczenie w sprawowaniu kontroli jakości;

d) co najmniej jednym Ekspertem ds. Finansów Samorządu Terytorialnego posiadającym:

i. wykształcenie wyższe,

ii. doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat funkcji analityka lub projektanta, w realizacji co najmniej 1 usługi informatycznej, w której wykorzystywał swoją znajomość zasad planowania, naliczania środków dla JST w tym subwencjonowania, alokacji środków dla JST, przekazywania, zgodnie z ustawą o dochodach JST oraz sprawozdawczości budżetowej;

e) co najmniej jednym Ekspertem ds. Wieloletniej Prognozy Finansowej posiadającym:

i. wykształcenie wyższe,

ii. doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat, przez okres minimum 1 roku funkcji analityka lub projektanta, w co najmniej 1 usłudze informatycznej;

f) co najmniej jednym Analitykiem Systemowym posiadającym:

i. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub informatycznym,

ii. doświadczenie – w pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat funkcję konsultanta lub analityka systemowego w co najmniej 3 usługach informatycznych, z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy;

g) co najmniej 1 Projektantem/Wdrożeniowcem posiadającym:

i. wykształcenie wyższe o profilu informatycznym,

ii. Doświadczenie w pełnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat funkcji projektanta lub wdrożeniowca lub architekta, w co najmniej 3 usługach informatycznych;

iii. który projektował systemy, w których zostały zastosowane łącznie następujące technologie:

— Microsoft.NET Framework (Windows forms),

— Web Services,

— MS SQL Server,

— ASP.NET,

— PKI, XML Signature.

Szczegółowe wymagania stawiane osobom zostały określone w Rozdziale IX SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Z uwagi na fakt, iż informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w chwili publikacji tego ogłoszenia, i zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem wysłania ogłoszenia o zamówieniu, na podstawie art. 52 ust 3 Pzp wyznaczono krótszy niż 35 dni termin składania ofert.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 081-181445
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, pok. 1202, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział XII SIWZ.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 70 000 PLN (siedemdziesiąt tysięcy złotych).

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zmianami).

4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 4 Ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 ze zmianami), odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej ww. dokumentów zgodnie z art. 180 ust. 5 Ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Terminy na wniesienie odwołania:

Lp. Przedmiot odwołania Termin na wniesienie odwołania

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 10 dni.

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Ustawy Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów Ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Cofnięcie odwołania

Na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

Skarga

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019