Diensten - 193613-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Post- en koeriersdiensten

2019/S 081-193613

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Staré Mesto
812 72
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Beáta Škanderová
Telefoon: +421 250944571
E-mail: beata.skanderova@minv.sk
Fax: +421 250944046
NUTS-code: SK010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.minv.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/423
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/423
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom

Referentienummer: OVO-2019/000519
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je doručovanie tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidencii časť II. z pracoviska Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, SLOVENSKÁ REPUBLIKA na adresu príjemcu tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov -osvedčenie o evidencii časť II. s pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, v štandardne uzatvorenom balení a od príjemcov odobratých/vrátených tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidencii časť II. od vozidiel späť verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi na adresu - Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Náhradným príjemcom tabuliek s evidenčným číslom a dokladov sú útvary Policajného zboru dopravné inšpektoráty s presným označením ich adresy podľa bodu 4.2.2 prílohy č. 1 súťažných podkladov.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK0
Voornaamste plaats van uitvoering:

— MV SR, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

— Adresy fyzických a právnických osôb s pobytom alebo sídlom v SR

— Útvary PZ uvedené v Tab. č.1 súťažných podkladov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je doručovanie tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidencii časť II. z pracoviska Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, SLOVENSKÁ REPUBLIKA na adresu príjemcu tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidencii časť II. s pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, v štandardne uzatvorenom balení a od príjemcov odobratých/vrátených tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidencii časť II. od vozidiel späť verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi na adresu - Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Náhradným príjemcom tabuliek s evidenčným číslom a dokladov sú útvary Policajného zboru -dopravné inšpektoráty s presným označením ich adresy podľa bodu 4.2.2 prílohy č. 1 súťažných podkladov.

Predpokladané množstvo: 700 000 doručených zásielok

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač alebo záujemca doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona vo forme skenu výpisov z registra trestov vydaných v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona sa nevyžaduje.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Neaplikuje sa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

§ 34 ods. 1 písm. a) zákona

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Bližšie informácie sú uvedené v bode 16.2 predmetných súťažných podkladoch.

Ak uchádzač nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona a bodu 16.2 predmetných súťažných podkladov, v takom prípade v rámci svojej ponuky predkladá naskenované originály alebo úradne overené kópie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti vo formáte .pdf, alebo v pôvodnej elektronickej podobe podľa bodu 10.3 týchto súťažných podkladov a vložené do ponuky.

Eventuele minimumeisen:

Zoznamom poskytnutých služieb uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (poštové služby) v minimálnej súhrnnej hodnote 1 000 000,00 EUR bez DPH, pričom uchádzač týmto zoznamom preukáže realizáciu minimálne 1 (jednej) zákazky v hodnote min. 100 000,00 EUR bez DPH.

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Zo zoznamu poskytnutých služieb predloženého uchádzačom musia vyplývať vyššie uvedené požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke (najmä: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa, predmet zmluvy/plnenia - stručný opis predmetu plnenia, hodnota poskytnutých služieb v EUR bez DPH, skutočná lehota dodania, kontaktná osoba za odberateľa - meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom prípadného overenia predkladaných informácií).

Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, súčasťou zoznamu poskytnutých služieb musí/musia byť referencia/referencie alebo ekvivalentný/ekvivalentné doklad/doklady v súlade so zákonom.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Verejné otváranie ponúk, resp. ich odšifrovanie a sprístupnenie, elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS sa uskutoční v súlade so zákonom v rámci systému EKS na adrese uvedenej v bode I.1) v zasadacej miestnosti č.420.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné pokyny pre uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 25.3 a 25.4.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona (tzv. reverzná verejná súťaž).

2. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.

3. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto zákazky postupuje podľa § 20 zákona.

4. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo 1 z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

5. Predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií,

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019