Diensten - 193614-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Tienen: Dienstverlening door ingenieurs

2019/S 081-193614

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tienen
0207.525.758_22265
Grote Markt 27
Tienen
3300
België
Contactpersoon: Debbie Smets
Telefoon: +32 16805810
E-mail: debbie.smets@tienen.be
NUTS-code: BE242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tienen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339605

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339605
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Tienen-2019%2FOW-GEB%2F001-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor (dringend) stabiliteitsadvies en stabiliteitsstudies

Referentienummer: Tienen-2019/OW-GEB/001-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De stad Tienen wenst een ingenieursbureau aan te stellen voor het opstellen van (dringende) stabiliteitsadviezen en/of het uitvoeren van stabiliteitsstudies. De opdracht is opgedeeld in percelen op basis van de dringendheid:

— Perceel 1: opmaken van dringende stabiliteitsadviezen

Dit perceel betreft het opstellen van een stabiliteitsadvies in het kader van de openbare veiligheid inclusief de te nemen maatregelen. Voor dergelijke adviezen dienen de opdrachtnemers permanent beschikbaar te zijn. De verslagen moeten op zeer korte termijn aangeleverd worden.

— Perceel 2: opmaken van stabiliteitsstudies

Dit perceel betreft het uitvoeren van stabiliteitsstudies voor andere projecten waarbij normale uitvoeringstermijnen van toepassing zijn.

Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met meerdere opdrachtnemers per perceel die bij watervalsysteem geraadpleegd zullen worden (zie punt A.8).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opmaken van dringende stabiliteitsadviezen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied van de stad Tienen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft het opstellen van een stabiliteitsadvies in het kader van de openbare veiligheid inclusief de te nemen maatregelen. Voor dergelijke adviezen dienen de opdrachtnemers permanent beschikbaar te zijn. De verslagen moeten op zeer korte termijn aangeleverd worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van het verslag / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenstelling team / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst wordt initieel afgesloten voor een periode van 1 jaar. Behoudens vooropzeg van 1 der partijen kan de overeenkomst 3 keer stilzwijgend verlengd worden voor de periode van 1 jaar. De opdracht neemt dus in elk geval een einde na een periode van 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opmaken van stabiliteitsstudies

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied van de stad Tienen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft het uitvoeren van stabiliteitsstudies voor andere projecten waarbij normale uitvoeringstermijnen van toepassing zijn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van het verslag / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak en timing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenstelling team / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst wordt initieel afgesloten voor een periode van 1 jaar. Behoudens vooropzeg van 1 der partijen kan de overeenkomst 3 keer stilzwijgend verlengd worden voor de periode van 1 jaar. De opdracht neemt dus in elk geval een einde na een periode van 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Bureau van de dienst overheidsopdrachten van het stadhuis (Grote Markt 27 – 3300 Tienen)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019