Diensten - 193619-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Szeged: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 081-193619

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ELI-HU Nonprofit Kft.
EKRSZ_81933484
Dugonics tér 13.
Szeged
6720
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Herczeg Ágnes Anna
Telefoon: +36 303591677
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
NUTS-code: HU333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eli-alps.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000340632019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
ELI-HU Nonprofit Kft.
EKRSZ_81933484
Wolfgang Sandner utca 3.
Szeged
6728
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Herczeg Ágnes Anna
Telefoon: +36 303591677
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
NUTS-code: HU333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eli-alps.hu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000340632019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kutatás fejlesztés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Belső és külső takarítás és takarítószerek

Referentienummer: EKR000340632019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont épületeinek külső és belső takarítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45452000
90610000
90900000
90911300
90914000
90919200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont napi és egyéb időszakos rendszerességgel történő belső és külső takarítása.

Takarítandó épületek: A, B, C, D épületek, valamint E -porta épület.

Belső normál takarítandó felületek:

— irodák, tárgyalók, termek, közlekedők, lépcsőházak, stb.: 10 622 m2

— vizes helyiségek: 1200 m2

Gépészeti terek (bruttó): 7335 m2

Épületen belüli burkolatfajták:

— Szövött vinil: 3276 m2

— PVC: 312 m2

— Gress lap: 397 m2

— Műgyanta: 7837 m2

Alapterület összesen: 19 157 m2

Külső homlokzati és/vagy ablak felület alpintechnológiával történő takarítása: 9680 m2

A nyertes ajánlattevő feladata a kutatóközpontban a külső és belső takarítási feladatok magas színvonalon történő ellátása, az ehhez szükséges minőségi munkaerő biztosítása, a helyi sajátosságok figyelembevételével.

Ajánlatkérő részéről alapvető elvárásként fogalmazódik meg a berendezési tárgyak állagának hosszú távú megőrzése és a területen dolgozó munkatársainak egészséges és jó környezetet biztosító tisztaság folyamatos biztosítása.

Az épületekben a kulturált, egységes megjelenés, a diszkrét, megfelelő körültekintéssel végzett, a létesítményben dolgozók munkáját nem zavaró munkavégzés az általános elvárás takarító személyzetre vonatkozóan.

A nyertes ajánlattevő a munkavégzés során köteles betartani az érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, valamint a vonatkozó szakmai előírásokat.

A takarítási feladat végzése során észlelt műszaki problémákat (üvegtörés, kiégett izzó, ajtózár problémák, vizesblokkokban vízfolyás, csaptelep, WC-tartály, piszoár, mosdó stb. meghibásodásai), a folyosókon lévő idegen tárgyakat (papírdoboz, újságköteg stb.), a közforgalmú helyiségekben talált tárgyakat az Ajánlatkérő képviselője felé jelezni kell.

Ahol erre külön nincs utalás ott a hulladékgyűjtők, tárolók és a hulladék létesítményen belüli mozgatása, szállítása a nyertes ajánlattevő feladata.

A takarítási feladatok végrehajtásához a tisztítószereket és eszközöket, valamint a helységek használatával összefüggő anyagokat (tisztító-, fertőtlenítő-, takarítószerek, szivacs, papírtörlő, hajtogatott kéztörlő, Sortiment Design Kft. adagolói), WC papír, kézmosószerek, mosogatószerek, mosószer, öblítő, fertőtlenítőszerek, légfrissítők, WC illatosítók, hulladékzsák, szennyes textil gyűjtésére szolgáló zsákok stb.) a nyertes ajánlattevő folyamatosan biztosítja 250 fő dolgozói létszám figyelembevételével.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az M.3. a) pontban előírt szakember tekintetében az alkalmassági követelmény körében elvárt, min. 24 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többletgyakorlat hónapban kifejezve (max. 84 hónap) / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P/1-P/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/4. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P/1-P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év adózott eredményéről.

Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/4. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, takarítási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolatát.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. §-ában és 6. §-ában foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Eventuele minimumeisen:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 120 000 000 forintot.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 90 000 000 forintot.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a nettó 90 000 000- forintot.

P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidő lejártakor nem rendelkezik takarítási tevékenységre vonatkozó szakmai (szolgáltatói) felelősségbiztosítással, amely legalább 200 000 000 HUF/év és legalább 40 000 000 HUF/kárra nyújt fedezetet.

A P/3. és P/4. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M/1-M/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/4. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M/1-M/2. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait, figyelemmel a Korm. rend 21. § (3) bek a) pontjában és (3a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bek-ben foglaltakra.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

— a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— a teljesítés mennyiségi paramétereit (takarított belső és külső felületek nagysága),

— a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.

M/3. Az ajánlattevőnek a Korm.rend 21. § (3) bek-nek b) pontja alapján az M/3. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M/3. pont tekintetében az ajánlatához csatolnia kell:

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat másolata,

— a szakmai tapasztalatot bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A szakmai önéletrajzban nyilatkozni kell arról, hogy a szakember az ajánlattevőel munkaviszonyban áll-e.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap/nap pontossággal kell megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

M/4. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 21. § (3) bek-nek c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírása körében csatolni kell az épület- és létesítménytakarítás alkalmazási területre kiterjedő, MSZ EN ISO 9001:2001 szabványoknak megfelelő tanúsítványok egyszerű másolatát.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdésére.

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan nyújtott, legalább 8 000 m2 alapterületű létesítmény napi rendszeres takarítása volt.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 7 000 m2-es külső homlokzati és/vagy ablak felület alpintechnológiával történő takarítása volt.

A felhívás III.1.3) pontjában előírt M/1.-M/2. alkalmassági követelmény tekintetében, ha a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során azzal a kikötéssel, hogy az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ha a bemutatni kívánt szerződés egyéb szolgáltatást is magában foglalt, Ajánlatkérő kizárólag a jelen alkalmassági feltételben meghatározottakkal műszakilag megfelelő, teljesített szolgáltatás(ok) szerződéses mennyiségét veszi figyelembe. Az M/1 és M/2 alkalmassági feltételben előírt mennyiségi adatok több, az egyéb előírt feltételeknek megfelelő referenciamunkával is igazolható.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem vonja be az alábbi szakemberek valamelyikét:

a) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, 3285303 OKJ vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, valamint felsőfokú végzettséggel vagy tisztítástechnológia szolgálatvezetői végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 24 hónap, takarítási területen szerzett szolgálatvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik;

b) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló, felsőfokú végzettséggel rendelkező közegészségügyi, járványügyi felügyelő, aki legalább 24 hónap, takarítási területen közegészségügyi, járványügyi felügyelőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ugyanaz a szakember több alkalmassági feltételre is jelölhető.

Tekintettel az elvégzendő feladat alapvető fontosságára és tárgyi létesítményben elhelyezett kiemelt fontosságú és értékű eszközparkra, Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek alapján előírja, hogy az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamely közös ajánlattevő – köteles maga elvégezni a szerződés alapján az M/3. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek által ellátandó takarítási feladatokat. Erre figyelemmel az ajánlattevő az M/3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására, az előírt szakembereket az ajánlattevővel munkaviszonyban álló állományából kell biztosítania.

M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattétel határidejének lejártakor érvényes, épület- és létesítménytakarítás alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően, havonta a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.

Szerződést megerősítő rendelkezések:

A hibás teljesítésért kikötött kötbér mértéke: vállalkozói díj - áfa nélküli - összegének 8 %-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke: vállalkozói díj - áfa nélküli - összegének 15 %-a

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. AK az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bekezdés második mondatában foglaltakra. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum /Kbt. 41/B. § (2) bekezdés/.

2. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017 (XII.19. Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 6. §-ának (1) bek].

3. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.

4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásánakigazolása a Kbt. 69. §-ának (11a) bek. alapján is történhet.

5. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35, § (2a) bekezdésében, a Kbt. 41/A. § (4-5) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálja.

6. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: ajánlatifelhívás III.1.2) P/1.-P/4. és III.1.3) M/1-M/4. pontja tekintetében.

8. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

9. AK a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.

10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Legyenek figyelemmel az M/3. alkalmasság körében előírt Kbt. 65. § (10) bek. rendelkezéseire.

11. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.

12. Az ajánlathoz csatolandó a műszaki leírás részét képező, és Excel táblázat formájában kiadott Árbontási táblázat megfelelően kitöltve, cégszerű aláírással ellátva.

13. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

14. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

15. AK nem biztosít részajánlattételre lehetőséget, mert a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás egységes feladategyüttest képez, melynek észszerű megbontása nem lehetséges.

16. Faksz: dr. Herczeg Ágnes – lajstromszám: 00116

17. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.

18. Az értékelés módszere: Az 1. értékelési szempont (Takarítási szolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül számított- vállalkozói díja) tekintetében a fordított arányosítás módszere. A 2. értékelési szempont (az M/3. a) pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata) tekintetében az egyenes arányosítás módszere.

19. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a megrendelni kívánt szolgáltatással érintett helyszín (takarítandó felületek) megtekintésére. A helyszíni szemle kezdési időpontja: 7.5.2019 10.00 óra. Találkozási pont: Szeged, Wolfgang Sandner utca 3., Főporta.

20. Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. §-ának (6) bekezdése alapján feltételesen folytatja le, figyelemmel arra, hogy a teljesítési időszakon belül kizárólag 31.12.2019-ig rendelkezik pénzügyi forrással.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019