Diensten - 193620-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-San Sebastián de los Reyes: Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting

2019/S 081-193620

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
P2813400E
Plaza de la Iglesia, 7, 4ª planta
San Sebastián de los Reyes
28701
Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Telefoon: +34 916597140
E-mail: contratacion@ssreyes.org
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ssreyes.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8jtOLJZlr04QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tzHVB7kW5d2XQV0WE7lYPw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8jtOLJZlr04QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de mantenimiento de la red de datos multiservicio, el sistema de videovigilancia municipal y los sistemas de alimentación ininterrumpida del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Referentienummer: 09/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50312300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicios de mantenimiento de la red de datos multiservicio, el sistema de videovigilancia municipal y los sistemas de alimentación ininterrumpida del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 277 860.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento de la red de datos multiservicio corporativa

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50312300
32510000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento de la red de datos multiservicio corporativa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: capacitación licitador / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: plan de implantación de nuevas antenas y suscriptores en la torre Tetra / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: plan de mantenimiento y soporte técnico / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: estudio y diagnóstico de la red / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: lote 2: capacitación licitador / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: plan de diagnóstico del sistema / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: plan de implantación de nuevas licencias Milestone y actualización de versiones / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: plan de mantenimiento y soporte técnico / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 3: capacitación del licitador / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 3: plan de mantenimiento y soporte técnico / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 3: estudio y diagnóstico de la red / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 1: oferta económica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Lote 2: oferta económica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Lote 3: oferta económica / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 300.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Se podrá prorrogar por 2 años más.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento del sistema de videovigilancia y renovación de parte del equipamiento «hardware» y «software»

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
32510000
50312300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento del sistema de videovigilancia y renovación de parte del equipamiento «hardware» y «software»

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: capacitación licitador / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: plan de implantación de nuevas antenas y suscriptores en la torre Tetra / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: plan de mantenimiento y soporte técnico / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: estudio y diagnóstico de la red / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: capacitación licitador / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: plan de diagnóstico del sistema / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: plan de implantación de nuevas licencias Milestone y actualización de versiones / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: plan de mantenimiento y soporte técnico / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 3: capacitación del licitador / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 3: plan de mantenimiento y soporte técnico / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 3: estudio y diagnóstico de la red / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 1: oferta económica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Lote 2: oferta económica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Lote 3: oferta económica / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Se podrá prorrogar por 2 años más.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida de las salas de comunicaciones

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50312300
32510000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida de las salas de comunicaciones.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: capacitación licitador / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: plan de implantación de nuevas antenas y suscriptores en la torre Tetra / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: plan de mantenimiento y soporte técnico / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 1: estudio y diagnóstico de la red / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: capacitación licitador / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: plan de diagnóstico del sistema / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: plan de implantación de nuevas licencias Milestone y actualización de versiones / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 2: plan de mantenimiento y soporte técnico / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 3: capacitación del licitador / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 3: plan de mantenimiento y soporte técnico / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Lote 3: estudio y diagnóstico de la red / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 1: oferta económica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Lote 2: oferta económica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Lote 3: oferta económica / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Se podrá prorrogar por 2 años más.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— No prohibición para contratar,

— No estar incurso en incompatibilidades,

— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— Cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— Otras capacidades: Descripción del servicio de mantenimiento y asistencia técnica implantado en otros clientes para servicios similares; acreditación de la disponibilidad de un local y demás medios necesarios para la ejecución del servicio dentro de la Comunidad de Madrid; medios materiales con los que cuenta la empresa para la prestación del servicio demandado por el Ayuntamiento; equipo de trabajo que será asignado al proyecto, especificando para sus componentes: titulación académica, formación en tecnologías de la información, categoría profesional, implicación en cada una de las fases del proyecto, así como certificaciones y experiencia en proyectos relacionados con la solución planteada; certificaciones de calidad en servicios relacionados con el objeto del presente contrato; para el lote 2: declaración de estar al corriente de la normativa vigente para sistemas de videovigilancia y de aplicación en la Comunidad de Madrid a todos los efectos. Si se requiere un registro como proveedor homologado de este tipo de servicios, se deberá acreditar el mismo. El licitador podrá, accesoriamente, aportar la documentación que estime oportuna a efectos de valoración de este criterio.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

V3-1: Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones (inferior a 150 000 EUR).

Cifra anual de negocio. Descripción: volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por un importe igual o superior al especificado en este pliego y anuncio de licitación, lote 1: 36 225 EUR; lote 2: 52 500 EUR; lote 3: 6 000 EUR. Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En caso de U.T.E., se exigirá que cada miembro de la U.T.E. acredite una cifra anual de negocio de lote 1: 18 112,50 EUR; lote 2: 26 250 EUR; lote 3: 3 000 EUR, como mínimo, con independencia del número de empresas que conformen la U.T.E.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

V3-1: Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones (inferior a 150 000 EUR).

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales. Descripción: una relación de los principales servicios/suministros prestados en los últimos 3 años relacionados con servicios objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los suministros o servicios efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. A efectos de de determinar la correspondencia entre los servicios acreditados y lo que constituyen el objeto del contrato, se estará a la clasificación empresarial aplicable referido a grupo y subgrupo; caso de no existir clasificación deberán coincidir los 3 primeros dígitos de los códigos CPV previsto para el contrato y el previsto para la actividad que se declare a efectos de la experiencia. Se aportarán, así, referencias acreditadas por clientes donde el licitador haya implantado la solución propuesta (en términos de tecnología y servicio) según el lote al que se presente. Se deberá incluir detalle exhaustivo de estos proyectos, su volumen y la duración de la prestación, así como certificados de buena ejecución expedidos por dichos clientes y los datos de la persona de contacto/referencia.

Criterio de selección: deberá acreditarse, lote 1: referencias formales y certificadas por responsable por parte del cliente, de al menos 5 municipios de más de 20 000 habitantes en los que se presten o hayan prestado en los últimos 5 años servicios similares, que supongan en el año de mayor ejecución, un importe anual acumulado de al menos 16 905 EUR; lote 2: referencias formales y certificadas por responsable por parte del cliente, de al menos 5 municipios de más de 20 000 habitantes en los que se presten o hayan prestado en los últimos 5 años servicios similares, que supongan en el año de mayor ejecución, un importe anual acumulado de al menos 24 500 EUR; lote 3: referencias certificadas por parte del cliente de al menos 5 clientes para los que se esté prestando servicios similares, que supongan en el año de mayor ejecución, un importe anual acumulado de al menos 2 800 EUR.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones tipo social. Descripción: en caso de necesidad de sustitución de los trabajadores que prestan el servicio, el adjudicatario deberá contratar a personas de alguno de los grupos considerados con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sala de reuniones, 1ª planta del Caserón

Datos de dirección:

— Calle: Plaza de la Constitución, 1,

— Código postal: 28701,

— Población: San Sebastián de los Reyes,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Plaza de Chamberí, 8, 5ª planta
Madrid
28010
Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Plaza de Chamberí, 8, 5ª planta
Madrid
28010
Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019