Diensten - 193622-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santa Cruz de Tenerife: Liftonderhoud

2019/S 081-193622

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
Nationaal identificatienummer: S3511001D
Postadres: Avenida José Manuel Guimerá, 10
Plaats: Santa Cruz de Tenerife
NUTS-code: ES709 Tenerife
Postcode: 38071
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
E-mail: jreyare@gobiernodecanarias.org
Telefoon: +34 928117943
Fax: +34 928307596

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ATdO6baLTyBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Cs8Di7F9wWDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ATdO6baLTyBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

La realización del servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo) a todo riesgo de los aparatos elevadores del edificio «Ciudad de la Justicia» de Las Palmas de Gran Canaria

Referentienummer: SE-05-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50750000 Liftonderhoud
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La realización del servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo) a todo riesgo de los aparatos elevadores del edificio «Ciudad de la Justicia» de Las Palmas de Gran Canaria.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 525 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES7 CANARIAS
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La realización del servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo) a todo riesgo de los aparatos elevadores del edificio «Ciudad de la Justicia» de Las Palmas de Gran Canaria.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria de ejecución / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Medidas de calidad del servicio / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 525 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga hasta el máximo legal previsto.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— No prohibición para contratar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P7-1: Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación horizontal (inferior a 150 000 EUR).

Cifra anual de negocio. Descripción: volumen anual de negocios en el ámbito objeto del contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos concluidos, deberá ser igual o superior al presupuesto base de licitación establecido en la cláusula 5 1 del presente pliego.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P7-1: Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación horizontal (inferior a 150 000 EUR).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones tipo social. Descripción: según cláusula 25.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:09
Plaats:

Edificio Usos Múltiples 2

Datos de dirección:

— Calle: Profesor Agustín Millares Carló,

— Código postal: 35017,

— Población: Las Palmas de Gran Canaria,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Postadres: C/ Tomás Miller, 38
Plaats: Las Palmas
Postcode: 35007
Land: Spanje
Telefoon: +34 928578124
Fax: +34 928578127
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019