Diensten - 193622-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santa Cruz de Tenerife: Liftonderhoud

2019/S 081-193622

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
S3511001D
Avenida José Manuel Guimerá, 10
Santa Cruz de Tenerife
38071
Spanje
Contactpersoon: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
Telefoon: +34 928117943
E-mail: jreyare@gobiernodecanarias.org
Fax: +34 928307596
NUTS-code: ES709

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ATdO6baLTyBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

La realización del servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo) a todo riesgo de los aparatos elevadores del edificio «Ciudad de la Justicia» de Las Palmas de Gran Canaria

Referentienummer: SE-05-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50750000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 525 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES7
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 525 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga hasta el máximo legal previsto.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019