Diensten - 193623-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Wasserij- en stomerijdiensten

2019/S 081-193623

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”
5062357
Str. Ferdinand I nr. 35–37
Bucureşti
021382
Roemenië
Contactpersoon: Magdalena Stoian
Telefoon: +40 2520057
E-mail: aprovizionare@foisor.ro
Fax: +40 2523512
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.foisor.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii spălătorie

Referentienummer: 5062357201920013001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziţia serviciului de prestari servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale (lenjerie, halate, campuri, echipamente de protectie si lucru a personalului medical) din cadrul spitalului.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Autoritarea contractanta stabileste un singur termen in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatea lunara estimata:

— minim 15 500 kg/luna,

— maxim 21 000 kg/luna.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

— certificat eliberat de Administratiea Finantelor Publice locala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare fiscala. Certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii.

Modalitatea de indeplinire: copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”,

— certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale. Certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local la momentul prezentarii.

Modalitatea de indeplinire: copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— modalitate de indeplinire: copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”;

2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016 — completarea Formularului 2; declaratia va fi datata, semnata, stampilata si se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator). Se solicita completarea declaratiei separate pentru fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant (daca este cazul).

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea constractanta cu privire la organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:

1) Stoica Ioan Cristian, avand functia de manager;

2) Draghici Elena Camelia, avand functia de director financiar;

3) Munteanu Ana Maria, avand functia de director medical;

4) Dinu Cristina, avand functia de as. sef Bloc Operator;

5) Lazu Magdalena, avand functia de sef serviciu ATPA Cisacap;

6) Stoian Magdalena, avand functia de economist in cadru Biroului Achizitii.

Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura cu informatiile corespunzatoare situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit in urma finalizarii evaluarii ofertelor.

Cerinta 1.

Autorizatie Sanitara de Functionare de la DSP pentru activitatea de spalatorie de spital.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizatie Sanitara de Functionare de la DSP pentru activitatea de spalatorie de spital, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit urma finalizarii evaluarii ofertelor.

Cerinta 2.

Autorizatie de la DSP pentru pentru masini/autoutilitare pentru transport lenjerie contaminata (de spital), in termen de valabilitate la data la data prezentarii.

Modalitatea de indeplinire a cerintelor: completarea DUAE de catre operatorii economici participant la procedura cu informatiile corespunzatoare situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I clasamentul interm [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii: În perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la 3 ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani Principalele prestari de servicii în ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare respectiv „Servicii de de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale (lenjerie, halate, campuri, echipamente de protectie si lucru a personalului medical)” a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea estimata maxima a contractului, subsecvent — 672 000 RON realizata la nivelul a maxim 3 contracte, continând valori, perioade de livrare, beneficiari fiind unitati sanitare cu paturi. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Prag minim experienta similara: 672 000 RON.

Eventuele minimumeisen:

Completarea DUAE de catre operatorii economici participant la procedura cu informatiile corespunzatoare situatiei lor. Se vor trece nr. de contract, valabilitatea, valoarea documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I clasamentul intermediar intocmit urma finalizarii evaluarii ofertelor.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019