Diensten - 193625-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Reparatie van vrachtwagens

2019/S 081-193625

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
RO1590120
Direcția Silvică Timiș, Str. Iosif Nemoianu nr. 7, Timișoara
Timișoara
300011
Roemenië
Contactpersoon: Dragu Marian
Telefoon: +40 256294255
E-mail: office@timisoara.rosilva.ro
Fax: +40 256294265
NUTS-code: RO424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rosilva.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Regie autonomă
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Silvicultură și exploatări forestiere

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract servicii de reparații, inclusiv piese și accesorii pentru utilaje forestiere cu motor în 4 timpi — DS Timiș

Referentienummer: 11215
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50114100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract servicii de reparatii, inclusiv piese si accesorii pentru utilaje forestiere cu motor in 4 timpi.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 653 748.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 7
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OS Ana Lugojana

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114100
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract servicii de reparatii, inclusiv piese si accesorii pentru utilaje forestiere cu motor in 4 timpi

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 209 058.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pepiniera Recaș

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114100
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract servicii de reparatii, inclusiv piese si accesorii pentru utilaje forestiere cu motor in 4 timpi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 703.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OS Făget

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114100
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract servicii de reparatii, inclusiv piese si accesorii pentru utilaje forestiere cu motor in 4 timpi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 247 066.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OS Coșava

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114100
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract servicii de reparatii, inclusiv piese si accesorii pentru utilaje forestiere cu motor in 4 timpi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 217 846.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OS Lugoj

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114100
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract servicii de reparatii, inclusiv piese si accesorii pentru utilaje forestiere cu motor in 4 timpi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 53 058.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OS Lunca Timișului

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114100
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract servicii de reparatii, inclusiv piese si accesorii pentru utilaje forestiere cu motor in 4 timpi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 276 630.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OS Timișoara

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114100
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract servicii de reparatii, inclusiv piese si accesorii pentru utilaje forestiere cu motor in 4 timpi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 634 387.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Operatorii economici (ofertant, tert sustinator,subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de deplinire a cerintei: ompletare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:

(a) Certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii,

(b) Certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii.

Nota: in situatia existentei mai multor puncte de lucru, cerinta privind taxele si impozitele locale se va aplica cel putin pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului,

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz,

(e) Alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, implicate in procedura de achizitie publica sunt:

— Director — Inginer Tîtu Nicusor,

— Director tehnic — Inginer Lombrea Traian,

— Director economic — Economist Muntean Aurel,

— Jurist Garjoaba Eugen,

— Responsabil Achizitii — Inginer Dragu Marian,

— Responsabil Fond mecanizare — Inginer Rachita Ionel.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic (ofertant, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE . Documentul justificativ se depune de catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator), odata cu DUAE, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Cerinta nr. 1.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de deplinire a cerintei: completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:

— Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, numai la solicitarea autoritatii contractante. Informatiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana.

Cerinta nr. 2.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca faptul ca au un punct de lucru autorizat tehnic, minim clasa a II-a, de catre Registrul Auto Roman in judetul Timis.

Modalitatea de deplinire a cerintei: completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:

— Autorizaţie tehnică minim clasa a II-a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Persoana care se consideră vătămată poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019