Diensten - 193626-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Ophalen van vast stadsafval

2019/S 081-193626

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Compania Municipală Energetică București S.A.
37752029
Splaiul Unirii nr. 76, mezanin și et. 1, sector 4
Bucureşti
030835
Roemenië
Contactpersoon: Mușat Cosmin Dragoș
Telefoon: +40 372400780
E-mail: achizitii@cmeb.com.ro
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cmeb.com.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Energie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de transport, colectare, depozitare și valorificare a deşeurilor rezultate din excavații şi construcții, izolații termice, deșeuri lemnoase.

Referentienummer: 37752029/2019/1S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția serviciilor de transport, colectare, depozitare și valorificare a deşeurilor, deșeuri rezultate din excavații şi construcții, izolații termice, deşeuri lemnoase, cu respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, prin încheierea unui acord-cadru cu o durată de pana la 31.12.2019.

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:

A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de maxim 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor,

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și complet [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 428 428.70 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pe raza municipiului Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport, colectare, depozitare și valorificare a deşeurilor rezultate din excavatii şi construcții, izolatii termice, deseuri lemnoase cu respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnică. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.1.a) Situaţia personală a candidatului/ofertantului.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor.

Cerința 1. Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Conditie de calificare: ofertanții/terții susținători/subcontractanții participanți la procedură nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanții clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Aceste documente sunt:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— După caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

— Alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința 2. Evitarea conflictului de interese.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de îndeplinire: declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toți participantii, odată cu depunerea DUAE. Se va completa Formularul nr. 4 „Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice".

Persoanele care dețin funcție de decizie în cadrul autorității contractante sunt următoarele:

— Chiriță Sorin — Președinte Consiliu de Administrație,

— Anton Cristian Ioan — Director general adjunct dezvoltare-comercial,

— Vasile Ardenel Mihail — Director Tehnic,

— Gioară Mihai Laurențiu — Director general adjunct tehnic-operațional,

— Stancu Ioana — Sef Serviciul Financiar Contabilitate, Buget,

— Constantin Carmen — Economist, Compartimentul Control Financiar Preventiv,

— Ionescu Roxana — Șef Serviciu Investiții,

— Mușat Cosmin Dragoș — Șef Serviciu Achiziții,

— Ivan Ionela — Manager imbunatatire procese, Serviciul achizitii,

— Secu Ciprian Mădălin — Expert achiziții publice, Serviciul Achiziții,

— Dumitru Stanciu — Inginer sef, directia tehnica,

— Coșa Theodor Alexandru — Inginer mecanic, Departament comercial,

— Serban Joita Adrian — Tehnician,

— Mihaila Adrian — Inginer, Departament Comercial,

— Dumitriu Gabriel — Inginer, serviciul investitii,

— Apostol Bogdan-Nicolae — Specialist managenentul calitatii, Biroul SSM + SU si Manag [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare. În scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale, dacă este aplicabil, ofertantul va prezenta informații privind partea/părțile din contract pe care respectivul ofertant are eventual intenția să o/le subcontracteze.

Eventuele minimumeisen:

În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze parte/părți din contracte, odată cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta acordul de subcontractare, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. La data depunerii ofertei subcontractantul/îi va/vor prezenta DUAE, conform art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, completând secțiunile aferente cerințelor pentru care sunt subcontractați și secțiunile relevante, astfel încât să reiasă că subcontractantul/ii nu se află în situațiile care determină excluderea din procedură, conform prevederilor art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanții clasați, pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ofertanții vor avea în vedere faptul că orice entitate (alta decât terțul susținator declarat, dacă este aplicabil,) pe care intenționează să o utilizeze în prestarea unei/unor părți (activități) din contract trebuie să aibă calitatea de subcontractant.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situaţi pe locurile I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu preţuri egale se va face astfel:

(a) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaj egal la ofertanţii clasaţi pe locul 1, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SEAP), caz în care acordul-cadru va fi atribuit primilor 3 ofertanţi care au punctajul cel mai mare,

(b) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanţii clasaţi pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în plic închis (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SEAP) de noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertantul clasat pe locul I să nu fie afectat, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătăţită ca urmare a solicitării autorităţii contractante, va influenţa clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta iniţială depusă în SEAP, la procedură,

(c) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanţii clasaţi pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în plic închis (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SEAP) a unei noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertanţii clasaţi pe locul I şi II să nu fie afectaţi, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I, respectiv II. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătăţită prezentată ca urmare a solicitării autorităţii contractante va influenţa clasamentul locurilor I şi II, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta iniţială depusă în SEAP, la procedură.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare.

Termenele de formulare a contestaţiei sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Compania Municipală Energetică București S.A., Serviciul Juridic
Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin și et. 1, sector 4
București
040037
Roemenië
Telefoon: +40 372400780
E-mail: , office@cmeb.com.ro
Fax: +40 372470781

Internetadres: http://www.cmeb.com.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019