Diensten - 193629-2019

25/04/2019    S81

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie

2019/S 081-193629

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul de Stat în Construcții — I.S.C.
Număr naţional de înregistrare: 14234699
Adresă: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030217
Țară: România
Persoană de contact: Elena Ionescu
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181700 / 213181717
Fax: +40 213181717
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.isc.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acordul-cadru — 24 luni servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor (inclusiv materialele aferente)

Număr de referinţă: 14234699_2019_PAAPD1066048
II.1.2)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea de servicii de curățenie (inclusiv produsele de curăţenie) și colectare selectivă a deşeurilor (inclusiv elaborarea planului de măsuri privind colectarea selectivă), în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, pentru sediile Inspectoratului de Stat în Construcţii, pe o perioadă de 24 luni, aşa cum sunt ele prezentate în anexa nr. 1 din caietul de sarcini (sedii I.S.C./I.R.C./I.J.C și alocare personal). Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 793 620.80 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90500000 Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Sediul central al ISC, cat si sediile IRC/IJC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea maxima estimată a acordului-cadru 24 luni: 4 793 620,80 RON fără TVA cuprinde:

(a) Servicii pentru o suprafata maxima de 29 087,36 mp (anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pentru 1 016 salariați: [(29 087,36 m² x 6 RON/m²/lună)+(1 016 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 24 luni = 4 603 107,84 RON fara TVA,

(b) Servicii în valoare maxima de 190 512,96 RON fără TVA, pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m² (anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m² x 6,00 RON/m² fără TVA x 4/semestre 190 512,96 RON fără TVA.

Valoarea minima estimată a acordului-cadru 24 luni: 3 832 104,48 RON fără TVA cuprinde:

(a) Servicii pentru o suprafata minima de 23 197,83 m² (anexa nr. 1din caietul de sarcini), pentru 738 salariați: [(23 197,83 m² x 6 RON/m²/lună) + (738 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 24 luni = 3 641 591,52 RON fără TVA,

(b) Servicii în valoare maxima de 190 512,96 RON fără TVA, pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m² (anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m² x 6,00 RON/m² fără TVA x 4/semestre = 190 512,96 RON fără TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 12 luni: 2 396 810,40 RON fără TVA cuprinde:

(a) Servicii pentru o suprafata maxima de 29 087,36 m² (anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pentru 1 016 salariați: [(29 087,36 m² x 6 RON/m²/lună) + (1 016 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 12 luni = 2 301 553,92 RON,

(b) Servicii în valoare maxima de 190 512,96 RON fără TVA pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m² (anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m² x 6,00 RON/m² fără TVA x 2/semestre = 95 256,48 RON fără TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6 luni: 958 026,12 RON fără TVA cuprinde:

(a) Servicii pentru o suprafata minima de 23 197,83 m² (anexa nr. 1din caietul de sarcini), pentru 738 salariați: [(23 197,83 m² x 6 RON/m²/lună) + (738 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 6 luni = 910 397,88 RON fără TVA,

(b) Servicii în valoare maxima de 47 628,24 RON fără TVA pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m² (anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m² x 6,00 RON/m² fără TVA x 1/semestru = 47 628,24 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. Frecvența prestării serviciilor la punctele de lucru, mai mult decât minimul obligatoriu de cel puțin o dată pe lună (pentru locațiile din anexa nr. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. Numărul de ore (minim 4 ore) ofertat pentru cel de-al doilea angajat (pentru unul sau mai multe sedii), necesar pentru efectuarea curăţeniei la sedi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1. Declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Precizam faptul ca, ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 193–195 din Legea nr. 98/2016, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, inainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016).

Documente justificative (vezi art. 168 din Legea nr. 98/2016): orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Exemple:

— Certificate (certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat, certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale etc.),

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz. Informatiile inscrise trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Atentie. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca prezinta documente edificatoare emise de unitati abilitate, din care sa reiasa toate informatiile necesare verificarii incadrarii acestuia, la exceptiile articolelor 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta 2. Declaratie privind evitarea conflictului de interese, potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016 [Formularul nr. 4 din sectiunea IV)]. In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:

— Emil-Florin Albota — Inspector General,

— Paul Racovita — Inspector General Adjunct,

— Remulus Emilian Birjaru — Secretar General,

— Elena Ionescu — Director DEA,

— Ionut Cotarcea — Director DJRU,

— Anamaria Stanica — Sef birou,

— Constantin-Daniel Butaru — Consilier,

— Cosmin Radu — Consilier juridic,

— Radu Nistorescu — Consilier,

— Elena Diana Tiutiu — Consilier,

— Mihaela Daniela Andrei — Consilier,

— Ciprian Creanga — Consilier,

— Dan Stefan — Consilier,

— Gabriela Stoleriu — Sef birou,

— Mihaela Stoenescu — Consilier,

— Mihai Traian Negreanu — Consilier,

— Alexandru Buia — Consilier.

Nota. Declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii, odata cu depunerea DUAE. Daca este cazul, atat DUAE, cat si declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, vor fi completate si de catre asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Declarație pe propria răspundere că operatorul economic deține o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193–195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016].

Document justificativ: certi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare. Informații privind subcontractarea (dacă este cazul), cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze (proporția de subcontractare).

Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii. În perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similare constand în servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor în ultimii 3 ani (raportați la data limită de depunere a ofertei stabilită inițial prin anunțul de participare), la o valoare cumulată de minimum 2 396 810,40 RON fără TVA (valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent) prin cel puțin unul și cel mult 3 contracte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In caz de subcontractare, se va completa DUAE în conformitate cu art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 de către toți participanții și se va depune acordul de subcontractare, urmând ca documentele justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare să fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, după finalizarea evaluării ofertelor, de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016].

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, înainte de atribuirea contractului, de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare].Documente justificative:

(a) Obiectul serviciilor, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,

(b) Beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,

(c) Valoarea in lei fara TVA,

(d) Perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul,

(e) Locul prestarii serviciilor şi

(f) Sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/05/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/11/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/05/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

2) Ofertantii sunt obligati sa confirme electronic primirea comunicarii privind rezultatul procedurii;

3) Formularul de contract se va depune însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. In cazul neprezentarii acestuia, se considera ca ofertantul accepta clauzele prevazute in documentatia de atribuire;

4) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP www.e-licitatie. ro ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016;

5) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: termenele de contestare sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Juridică și Resurse Umane
Adresă: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Localitate: București
Cod poștal: 030217
Țară: România
E-mail: isc@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181713
Fax: +40 213181719
Adresă internet: www.isc.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019