Diensten - 193631-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Reparatie van fotokopieermachines

2019/S 081-193631

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
70009764
Järve tn 34a
Tallinn
11314
Estland
Contactpersoon: Bätris Meesak
Telefoon: +372 7170447
E-mail: batris.meesak@kaitseinvesteeringud.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kmin.ee/et/riigi-kaitseinvesteeringute-keskus

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1548014/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1548014/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Koopiamasinate ja printerite remont, hooldus ja rentimine.

Referentienummer: 205069
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50313100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hanke eesmärgiks on printerite ja koopiamasinate remont- ja hooldustööde tagamine Kaitseväes, Kaitseministeeriumis ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses ja koopiamasinate vajaduspõhine rentimine õppuste tarbeks.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Harjumaa

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50313100
50313200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Harjumaa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Printerite ja koopiamasinate remont- ja hooldustööde tagamine Kaitseväes, Kaitseministeeriumis ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses Harjumaa piires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Remondi ja hoolduse tunnihind (värvilisele printerile ja koopiamasinale) / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Remondi ja hoolduse tunnihind (mustvalgele printerile ja koopiamasinale) / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Diagnostika korratasu (nii värvilistele kui mustvalgetele printeritele ja koopiamasinatele) / Weging: 10.0
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ida- ja Lääne- Virumaa

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50313200
50313100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Printerite ja koopiamasinate remont- ja hooldustööde tagamine Kaitseväes, Kaitseministeeriumis ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses Ida- ja Lääne- Virumaa piires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Remondi ja hoolduse tunnihind (värvilisele printerile ja koopiamasinale) / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Remondi ja hoolduse tunnihind (mustvalgele printerile ja koopiamasinale) / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Diagnostika korratasu (nii värvilistele kui mustvalgetele printeritele ja koopiamasinatele) / Weging: 10.0
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pärnu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50313100
50313200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pärnu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Printerite ja koopiamasinate remont- ja hooldustööde tagamine Kaitseväes, Kaitseministeeriumis ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses Pärnu piires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Remondi ja hoolduse tunnihind (värvilisele printerile ja koopiamasinale) / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Remondi ja hoolduse tunnihind (mustvalgele printerile ja koopiamasinale) / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Diagnostika korratasu (nii värvilistele kui mustvalgetele printeritele ja koopiamasinatele) / Weging: 10.0
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lõuna- Eesti

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50313100
50313200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lõuna- ja Kagu Eesti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Printerite ja koopiamasinate remont- ja hooldustööde tagamine Kaitseväes, Kaitseministeeriumis ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses Lõuna- ja Kagu Eesti piires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Remondi ja hoolduse tunnihind (värvilisele printerile ja koopiamasinale) / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Remondi ja hoolduse tunnihind (mustvalgele printerile ja koopiamasinale) / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Diagnostika korratasu (nii värvilistele kui mustvalgetele printeritele ja koopiamasinatele) / Weging: 10.0
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koopiamasinate rent

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50313100
50313200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaitseväele koopiamasinate vajaduspõhine rentimine õppuste tarbeks.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019