Diensten - 193632-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Kampen: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 081-193632

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Almere College
361814639
Noordweg 87
Kampen
8262 BP
Nederland
Contactpersoon: Marjon Drenth
Telefoon: +31 383370600
E-mail: mdrenth@alpha-adviesbureau.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.almerecollege.nl

I.1)Naam en adressen
Stichting Huisvesting Onderwijs Dronten e.o.
35641306
Noordweg 87
Kampen
8262 BP
Nederland
Telefoon: +31 383370600
E-mail: jc.brons@almerecollege.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.almerecollege.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/503eaf335609f330eaba18dc515c1744
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Alpha Adviesbureau
Pieter Sneeuwplein 12
Veendam
9641 KA
Nederland
Contactpersoon: Marjon Drenth
Telefoon: +31 852003991
E-mail: mdrenth@alpha-adviesbureau.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alpha-adviesbureau.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/503eaf335609f330eaba18dc515c1744
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Via TenderNed
Den Haag
Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorbehouden opdracht: Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud Almere College het 't Perron

Referentienummer: 2019-S1200
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Binnen de opdracht valt:

— Reguliere schoonmaak; het dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud

— Vloeronderhoud

— Glasbewassing

— Inloopzones

Het is de wens van opdrachtgever om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten en voor deze doelgroep ‘echte’ banen te creëren. Daardoor dient de schoonmaak plaats te vinden tijdens en/of gedeeltelijk vlak voorafgaand en/of vlak na schooltijden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

U dient op beide percelen in te schrijven. U wordt uitgesloten indien u maar op 1 perceel inschrijft.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Almere College

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL211
NUTS-code: NL230
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kampen en Dronten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: 5 objecten in Kampen en Dronten

Perceel 2

1 object in Dronten

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit: Hoogste score Casus / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het betreft een overeenkomst voor de duur van 3 jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het contract nog zevenmaal te verlengen met 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het betreft een overeenkomst voor de duur van 3 jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het contract nog zevenmaal te verlengen met 1 jaar.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het Perron Dronten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL211
NUTS-code: NL230
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kampen en Dronten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: 5 objecten in Kampen en Dronten

Perceel 2

1 object in Dronten

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit: Hoogste score Casus / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het betreft een overeenkomst voor de duur van 3 jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het contract nog zevenmaal te verlengen met 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het betreft een overeenkomst voor de duur van 3 jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het contract nog zevenmaal te verlengen met 1 jaar.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Betalingen belastingen en premies

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Technische bekwaamheid

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 2035
Lelystad
8203 AA
Nederland
Telefoon: +31 883611776
E-mail: Civiel.RB-MNL.lelystad@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019