Diensten - 193634-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Gent: Kantinediensten

2019/S 081-193634

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
VZW Arteveldehogeschool
0474.120.360_206
Hoogpoort 15
Gent
9000
België
E-mail: overheidsopdrachten@arteveldehs.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.arteveldehs.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339589

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339589
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Arteveldehogeschool-AHS%2F2019%2F040-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Privaatrechtelijk
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organisatie en uitbating van het studentenrestaurant ‘de Kantiene’ en van het automatenpark op campus Kantienberg

Referentienummer: Arteveldehogeschool-AHS/2019/040-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft de organisatie en uitbating van het studentenrestaurant ‘de Kantiene’ en de automaten op de campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool vzw.

• Post 1: Organisatie en uitbating van het studentenrestaurant “de Kantiene”:

• Post 2: Exploitatie van de verdeelautomaten op campus Kantienberg:

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55524000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de organisatie en uitbating van het studentenrestaurant ‘de Kantiene’ en de automaten op de campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool vzw.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 6 maal verlengd worden met een periode van 6 maand. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekend schrijven van de aanbestedende overheid uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de verlengde looptijd.

(Maximale looptijd van de opdracht: 4 jr).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid beroept zich op art. 13, §3 van de Wet OO.

Potentiële inschrijvers kunnen de opdrachtdocumenten verkrijgen door een aanvraag per e-mail te versturen naar: overheidsopdrachten@arteveldehs.be

Dit ten aanzien van dhr. Olivier Copers.

De opdrachtdocumenten kunnen niet gedeeld worden met derden zonder schriftelijke toestemming van de Artveldehogeschool vzw.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Onderhavige opdracht wordt geplaatst dmv een 'vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking' en niet dmv een 'mededingingsprocedure met bekendmaking'.

Het e-notification platform liet de aanbestedende overheid niet toe om bij de VOMB Europese publicatie aan te vinken. Aangezien deze opdracht de Europese drempel voor sociale en andere specifieke diensten bereikt was de aanbestedende overheid genoodzaakt om een andere procedure in het formulier te selecteren om Europese publicatie mogelijk te maken.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401A
Gent
9000
België

Internetadres: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-oost-vlaanderen-afdeling-gent

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019