Diensten - 193635-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Fabriceren van drukplaten

2019/S 081-193635

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DP „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“
130823243
bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Sofiya
1233
Bulgarije
Contactpersoon: Hristina Nikolcheva
Telefoon: +359 29323996
E-mail: h.nikolcheva@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rail-infra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPqUgWDKp5ub6g%3d%3d%20
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgarije
Contactpersoon: Георги Борисов
Telefoon: +359 29326035
E-mail: h.nikolcheva@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rail-infra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgarije
Contactpersoon: Евгения Русимова
Telefoon: +359 29326115
E-mail: h.nikolcheva@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rail-infra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: поддържане на жп инфраструктура

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Рамково споразумение за срок от 4 години с предмет „Отпечатване на графични и книжни разписания за движение на влаковете“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79822100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на настоящата обществена поръчка е отпечатване на графични и книжни разписания за движение на влаковете.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 119 962.80 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79822100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Доставките се извършват „франко“ склад на възложителя на територията на поделение УДВК — гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обхватът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

— отпечатване на графични разписания и работни графици за движение на влаковете — с размер 100х70 см — 23 280 бр.,

— отпечатване на книжни разписания и технически таблици и нормативи за движение на влаковете — размер 14,8x21 см — 100 312 бр.

Обемите са за целия период на рамковото споразумение.

Пълното описание на различните изделия и изискванията за изработването им са посочени в техническа спецификация — приложение № 1 към настоящата документация.

Предметът на поръчката е включен в списъка на стоките и услугите, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), определен с Решение № 591 от 18.7.2016 г., поради което същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка при условията на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП и чл. 80, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за обществени поръчки (ППЗОП).

Оферти могат да подават и други заинтересовани участници извън тези, за които поръчката е запазена в съответствие с разпоредбите на ЗОП, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 119 962.80 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Критерият за определяне на икономически най-изгодната оферта е най-ниска цена.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участникът, който участва с оферта по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, следва да е регистриран като специализирано предприятие или кооперация на хората с увреждания в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, а за чуждестранните лица — в аналогичен регистър съгласно държавата членка, в която са установени и да отговаря на чл. 12, ал. 6 от ЗОП.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага и за тях.

За изпълнение на условието по чл. 12, ал. 6 от ЗОП участниците могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за които се прилагат същите изисквания.

При подаване на офертата съответствието с критерия за подбор за годност се посочва посочва в част IV „Критерии за подбор“ раздел А „Годност“ от еЕЕДОП.

За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците се представя следният документ във връзка с поставеното изискване: удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалент.

Документът се представя при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

В процедурата могат да участват и други заинтересовани участници, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на участници, за които процедурата е запазена.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят поставя следното изискване:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

За целите на настоящата поръчка:

За „изпълнена дейност“ се приема тази, която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател или компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Под „предмет и обем, сходни с тези на поръчката” се разбира „изработка и доставка на печатни издания“ с общ обем минимум, както следва включваща:

Графични разписания и/или работни графици и/или графични документи с размер минимум 100х70 см — общо 1 200 бр. и книги с мека и/или твърда подвързия с 50, 60 или 100 листа общо 1 200 бр.

Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на един или няколко договора.

При подаване на офертата съответствието с критерия технически и професионални способности се посочва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1 се доказва от обединението участник.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители: подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица: третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представя следният документ във връзка с поставените изисквания: списък на услугите с предмет и обем, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, доказващи извършената услуга, по образец № 9 от приложение № 3 към документацията за участие.

Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Eventuele minimumeisen:

Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност за услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Авансово плащане – не се предвижда.

Начин на плащане — заплащането ще се извършва в лева по банкова сметка на изпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представянето на оригинална фактура и приемно-предавателни протоколи за конкретните доставки.

Единичните цени, предложени от изпълнителите за сключване на договори през първата година, не могат да надвишават цените, предложени в откритата процедура за сключване на рамковото споразумение.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 100
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-060039
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие (върху копието на документа е записано „вярно с оригинала“ и има подпис и печат), се предоставя на комисията.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

Всеки член на обединението, което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица, ако има такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор и за тях да не са налице основания за отстраняване. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, при подаване на офертата за участие се представя отделен еЕЕДОП за всеки член на обединението. Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Органите в Република БЪЛГАРИЯ, от които участниците могат да получат информация за:

— задълженията, свързани с данъци и осигуровки — НАП, електронен адрес: www.nap.bg,

— опазване на околната среда — МОСВ, електронен адрес: www.moew.government.bg,

— закрила на заетостта — Агенция по заетостта, електронен адрес: https://www.az.government.bg,

— условията на труд в страната — ИА Главна инспекция по труда, електронен адрес: ww.gli. government.bg.

При сключване на договор въз основа на сключеното рамково споразумение участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. При сключване на договор по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 2 %. Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за обезпечаване изпълнението се уреждат в договора, сключен въз основа на рамковото споразумение.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
ДП НКЖИ, отдел „Правен“
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgarije
Telefoon: +359 29322464
E-mail: b.nikolova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663

Internetadres: www.rail-infra.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019