Diensten - 193636-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Letland-Daugavpils: Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg

2019/S 081-193636

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Daugavpils pilsētas dome
Nationaal identificatienummer: 90000077325
Postadres: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV003
Postcode: LV-5400
Land: Letland
Contactpersoon: Olga Strelkova
E-mail: olga.strelkova@daugavpils.lv
Telefoon: +371 65404367
Fax: +371 65421941

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.daugavpils.lv/

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (4. konkurss)

Referentienummer: DPD 2019/56
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80561000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. daļa — „Informatīvie pasākumi iedzīvotāju izglītošanai par veselīgo dzīvesveidu un slimību profilaksi”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80561000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/05/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2. daļa — "Garīgās veselības veicinošie informatīvie pasākumi”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80561000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/05/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3. daļa — „Māmiņu skola”

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80561000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4. daļa — „Pilates — veselības nodarbības pilsētas iedzīvotājiem”

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5. daļa — „Veselības nodarbības skolas vecuma bērniem ar boksa elementiem”

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

6. daļa — „Joga”

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

7. daļa — „Kalanētika”

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

8. daļa — „Stepaerobika”

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

9. daļa — „Strečings”

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

10. daļa — „Kardio treniņi”

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

11. daļa — „Informatīvais seminārs par onkoloģijas slimībām plašākai sabiedrības daļai”

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80561000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

12. daļa — „Izglītojošs pasākums par veselības veicināšanas un slimības profilakšu pasākumiem pilsētā”

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80561000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

13. daļa — „Ziemas nūjošanas festivāls”

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 29/02/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019