Diensten - 193638-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rodez: Surveillancediensten

2019/S 081-193638

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier Jacques Puel
avenue de l'Hôpital
Rodez Cedex 9
12027
Frankrijk
Telefoon: +33 565552810
E-mail: m.boudou@ch-rodez.fr
Fax: +33 565552839
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.klekoon.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.klekoon.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.klekoon.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.klekoon.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.klekoon.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: EPS
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ao 2019-08: prestation de surveillance et de sécurité incendie pour le compte du groupement hospitalier de territoire du Rouergue

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79714000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestation de surveillance et de sécurité incendie pour le compte du groupement hospitalier de territoire du Rouergue.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de surveillance et de sécurité incendie pour le compte du CH Rodez

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79714000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

CH Rodez.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation de surveillance et de sécurité incendie pour le compte du CH Rodez.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/09/2019
Einde: 01/09/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites de 1 an chacune.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les candidats devront répondre à l'offre de base et devront faire une proposition pour la variante exigée: modification horaire (cf. CCTP).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation ponctuelle de sécurité pour les établissements membres du GHT du Rouergue

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79714000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Si besoin les CH de Decazeville, Villefranche-de-Rouergue, Salles-la-Source, Espalion, Saint-Geniez-d'Olt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation ponctuelle de sécurité pour les établissements membres du GHT du Rouergue.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/09/2019
Einde: 01/09/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 reconductions tacites de 1 an chacune.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cf. cahier des charges.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/06/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Renouvellement prévu à l'issue du marché en 2025.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Financement par budget de chaque établissement membre. Délai de paiement: 50 jours; avance possible conformément aux dispositions du décret nº 2016-360. Une visite sur site est préconisée (cf. RC).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
68 avenue Raymond IV, BP 7007
Toulouse Cedex 7
31068
Frankrijk
Telefoon: +33 562735757
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Fax: +33 562735740

Internetadres: http://toulouse.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Toulouse
68 avenue Raymond IV, BP 7007
Toulouse Cedex 7
31068
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internetadres: http://toulouse.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019