Diensten - 193647-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Vorst: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 081-193647

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Vorst
MP
Pastoorstraat 2
Vorst
1190
België
Telefoon: +32 23702211
E-mail: contact@forest.brussels
Fax: +32 23702213
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.forest.irisnet.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1303/BI/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Dienst Netheid
Pastoorstraat, 2
Vorst
1190
België
Contactpersoon: De heer Marvin Urbain
Telefoon: +32 23481765
E-mail: murbain@forest.brussels
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vorst.irisnet.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verwerking van gemeentelijk afval (30 maanden)

Referentienummer: 2019-S-005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verwerking van gemeentelijk afval behalve gevaarlijkafval

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verschillende plaatsen, 1190 Vorst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verhuur van containers en ophaling van chemisch afval

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verschillende plaatsen, 1190 Vorst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Enkel voor perceel 1:

Voorstelling van drie referenties van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd in de 3 laatste jaren. De referenties moeten betrekking hebben op opdrachten van een minimaal bedrag van 300 000 EUR excl. BTW en de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren vermelden. De dienstprestaties worden gestaafd aan de hand van attesten die werden afgeleverd of afgetekend door de bevoegde instantie of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door een attest van de afnemer of bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

2. Enkel voor perceel 2:

Voorstelling van drie referenties van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd in de 3 laatste jaren. De referenties moeten betrekking hebben op opdrachten van een minimaal bedrag van 3 000,00 EUR excl. BTW en de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren vermelden. De dienstprestaties worden gestaafd aan de hand van attesten die werden afgeleverd of afgetekend door de bevoegde instantie of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door een attest van de afnemer of bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

1.

Voorstelling van drie referenties van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd in de 3 laatste jaren. De referenties moeten betrekking hebben op opdrachten van een minimaal bedrag van 300 000 EUR excl. BTW en de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren vermelden. De dienstprestaties worden gestaafd aan de hand van attesten die werden afgeleverd of afgetekend door de bevoegde instantie of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door een attest van de afnemer of bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

2.

Voorstelling van drie referenties van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd in de 3 laatste jaren. De referenties moeten betrekking hebben op opdrachten van een minimaal bedrag van 3 000,00 EUR excl. BTW en de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren vermelden. De dienstprestaties worden gestaafd aan de hand van attesten die werden afgeleverd of afgetekend door de bevoegde instantie of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door een attest van de afnemer of bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019