Diensten - 193654-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Gebouwen- en faciliteitenbeheer

2019/S 081-193654

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Valsts ieņēmumu dienests
90000069281
Talejas iela 1
Rīga
LV-1978
Letland
Contactpersoon: Sandra Pole
Telefoon: +371 67120207
E-mail: Sandra.Pole@vid.gov.lv
Fax: +371 67122907
NUTS-code: LV003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vid.gov.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eis.gov.lv/EIS/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.eis.gov.lv/EIS/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Apsaimniekošanas pakalpojumi Uriekstes ielā 16, Rīgā (MP), Piekrastes ielā 32, Daugavpilī un Atbrīvošanas alejā 160C, Rēzeknē (MP)

Referentienummer: FM VID 2018/319/C1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79993000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Apsaimniekošanas pakalpojumi, kurā ietilpst telpu un teritorijas uzkopšana, sīkie saimnieciskie darbi bez tāmes saskaņošanas, inženierkomunikāciju, tehnoloģisko iekārtu un sistēmu uzturēšana un par papildu samaksu veicamie darbi Uriekstes ielā 16, Rīgā (MP), Piekrastes ielā 32, Daugavpilī un Atbrīvošanas alejā 160C, Rēzeknē (MP), saskaņā ar konkursa nolikuma 2., 3. pielikumā norādītajām konkursa prasībām un konkursa nolikuma 4. pielikumā esošā līguma projekta nosacījumiem.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Apsaimniekošanas pakalpojumi Uriekstes ielā 16, Rīgā

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uriekstes iela 16, Rīga.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Apsaimniekošanas pakalpojumi, kurā ietilpst telpu un teritorijas uzkopšana, sīkie saimnieciskie darbi bez tāmes saskaņošanas, inženierkomunikāciju, tehnoloģisko iekārtu un sistēmu uzturēšana un par papildu samaksu veicamie darbi Uriekstes ielā 16, Rīgā (MP).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 440 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Apsaimniekošanas pakalpojumi Piekrastes ielā 32, Daugavpilī un Atbrīvošanas alejā 160C, Rēzeknē

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekrastes iela 32, Daugavpils un Atbrīvošanas aleja 160C, Rēzekne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Apsaimniekošanas pakalpojumi, kurā ietilpst telpu un teritorijas uzkopšana, sīkie saimnieciskie darbi bez tāmes saskaņošanas, inženierkomunikāciju, tehnoloģisko iekārtu un sistēmu uzturēšana un par papildu samaksu veicamie darbi Piekrastes ielā 32, Daugavpilī un Atbrīvošanas alejā 160C, Rēzeknē (MP).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 326 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Saskaņā ar konkursa nolikumu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Saskaņā ar konkursa nolikumu.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019