Diensten - 193657-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Orléans: Uitkeringsdiensten

2019/S 081-193657

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier régional d'Orléans
Direction des achats et de la logistique, 14 avenue de l'Hôpital, CS 86709
Orléans Cedex 2
45067
Frankrijk
E-mail: cellule.marches-dal@chr-orleans.fr
NUTS-code: FRB06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://chr-orleans.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=426643&orgAcronyme=x7c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Centre hospitalier Pierre Lebrun
Direction des services économiques, 123 rue Saint-Germain
Neuville-aux-Bois
45170
Frankrijk
Contactpersoon: Mme Duru Nathalie
Telefoon: +33 238522020
E-mail: nathalie.duru@hopitalneuville.fr
NUTS-code: FRB06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://chr-orleans.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=426643&orgAcronyme=x7c
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réalisation mission CSPS et CT dernière phase plan directeur CH Neuville 2019-35

Referentienummer: 2019-35
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Réalisation de missions de coordination sécurité et protection de la santé et de contrôle technique concernant la dernière phase du plan directeur du Centre hospitalier Pierre Lebrun de Neuville aux bois — 2019-35.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mission de coordination sécurité et protection de la santé.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 6
Prijs - Weging: 4
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mission de contrôle technique

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mission de contrôle technique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 6
Prijs - Weging: 4
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Marché ordinaire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans Cedex 1
45057
Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Fax: +33 238538516
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans Cedex 1
45057
Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Fax: +33 238538516
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019