Diensten - 193657-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Orléans: Uitkeringsdiensten

2019/S 081-193657

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier régional d'Orléans
Direction des achats et de la logistique, 14 avenue de l'Hôpital, CS 86709
Orléans Cedex 2
45067
Frankrijk
E-mail: cellule.marches-dal@chr-orleans.fr
NUTS-code: FRB06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://chr-orleans.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réalisation mission CSPS et CT dernière phase plan directeur CH Neuville 2019-35

Referentienummer: 2019-35
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mission de contrôle technique

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019