Diensten - 193659-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Boulogne-Billancourt: Liftonderhoud

2019/S 081-193659

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
France Galop
46 place Abel Gance
Boulogne-Billancourt
92100
Frankrijk
Telefoon: +33 149102219
E-mail: emoire@france-galop.com
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.france-galop.com/

Adres van het kopersprofiel: http://francegalop.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://francegalop.e-marchespublics.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://francegalop.e-marchespublics.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Association à but non lucratif
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Courses hippiques

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien et maintenance des ascenseurs et escaliers mécaniques des hippodromes de France Galop

Referentienummer: 625079
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50750000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché a pour objet l'entretien préventif et la maintenance des ascenseurs, monte-charges, monte-plats et escaliers mécaniques des différents hippodromes de France Galop.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretien et maintenance des ascenseurs, montes-charges et monte-plats des hippodromes de l'Ouest Parisien (Auteuil, ParisLongchamp et Saint-Cloud)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
42419500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
Voornaamste plaats van uitvoering:

Auteuil (75), ParisLongchamp (75), Saint-Cloud (92).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien préventif et maintenance des ascenseurs, monte-charges et monte-plats des hippodromes de l'Ouest Parisien (Auteuil, ParisLongchamp et Saint-Cloud).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 1 an à compter du 1.1.2020.

Il pourra être tacitement reconduit par période de 1 an sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit au plus tard jusqu'au 31.12.2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretien et maintenance des ascenseurs, montes-charges et monte-plats du siège social de Boulogne-Billancourt

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
42419500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
Voornaamste plaats van uitvoering:

Boulogne-Billancourt (92).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien préventif et maintenance des ascenseurs, monte-charges et montes-plats du siège social de Boulogne-Billancourt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 1 an à compter du 1.1.2020.

Il pourra être tacitement reconduit par période de 1 an sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit au plus tard jusqu'au 31.12.2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretien et maintenance des ascenseurs, monte-charges et monte-plats de l'hippodrome de Deauville

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
42419500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deauville (14).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien préventif et maintenance des ascenseurs, monte-charges et monte-plats de l'hippodrome de Deauville.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 1 an à compter du 1.1.2020.

Il pourra être tacitement reconduit par période de 1 an sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit au plus tard jusqu'au 31.12.2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretien et maintenance des escaliers mécaniques des hippodromes de l'Ouest Parisien (Auteuil, ParisLongchamp et Saint-Cloud)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50740000
42419500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
Voornaamste plaats van uitvoering:

Auteuil (75), ParisLongchamp (75), Saint-Cloud (92).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien et maintenance des escaliers mécaniques des hippodromes de l'Ouest Parisien (Auteuil, ParisLongchamp et Saint-Cloud).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 1 an à compter du 1.1.2020.

Il pourra être tacitement reconduit par période de 1 an sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit au plus tard jusqu'au 31.12.2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Pour chaque lot, la durée du marché est de 1 an à compter du 1.1.2020.

Il pourra être tacitement reconduit par période de 1 an sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit au plus tard jusqu'au 31.12.2023.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Nanterre
Nanterre
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019