Diensten - 193661-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Leyland: Servers

2019/S 081-193661

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Progress Housing Group
Postadres: Sumner House, 21 King Street
Plaats: Leyland
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PR25 2LW
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Natalie Nolan
E-mail: nnolan@progressgroup.org.uk
Telefoon: +44 1772450949

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.progressgroup.org.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.progressgroup.org.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Server and Storage Refresh

Referentienummer: DN398603
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019