Diensten - 193667-2019

25/04/2019    S81    - - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Κέρκυρα: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

2019/S 081-193667

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δήμος Κέρκυρας
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Μαράσλειο
Κέρκυρα
491 32
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Κέρκυρας - Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο: +30 2661362799-781
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion@corfu.gov.gr
Φαξ: +30 2661025555
Κωδικός NUTS: EL622

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.corfu.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90511000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η σύμβαση αφορά στην αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 405 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα ανάθεση αφορά στην παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, σύμμεικτων - ανακυκλώσιμων (από πλαστικούς ή μεταλλικούς κάδους), πάσης φύσεως ογκωδών αντικειμένων (περιλαμβανομένων των κλαδιών), την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων με δορυφορικά οχήματα από περιορισμένα σημεία σε ορεινούς οικισμούς, τον τακτικό ανά μήνα πλύσιμο των κάδων με απολυμαντικό υλικό, καθώς και το καθημερινό καθάρισμα του χώρου γύρω από τους κάδους, και τη μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. κεντρικής Κέρκυρας (περιοχή Τεμπλονίου) ή την παράδοση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Κ.Δ.Α.Υ. Κέρκυρας.

Διευκρινίζεται ότι η αποκομιδή ανακύκλωσης (ζυγολόγια) του αναδόχου δεν θα ξεπερνά το 10 % της συνολικής συμβατικής ποσότητας.

Η ανάθεση θα παρέχεται συμπληρωματικά στην αποκομιδή, που πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 405 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό (ευρώ): 4 000,00 EUR.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, με αντικείμενο την αποκομιδή (συλλογή και μεταφορά) απορριμμάτων.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επιπρόσθετα, απαιτείται να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Δεν απαιτείται (παράγραφος 2.2.5 της διακήρυξης).

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Απαιτείται, κατά τη διάρκεια των ετών 2017 - 2018 (τελευταία διετία), οι οικονομικοί φορείς να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, με βεβαιωμένη καλή εκτέλεση) αποκομιδής απορριμμάτων, ύψους ίσου ή ανώτερου από το 100 % του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, χωρίς τον ΦΠΑ (405 000,00 EUR).

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Ο εξοπλισμός, τον οποίο πρέπει να διαθέτουν οι προσφέροντες, για να μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι, κατ’ ελάχιστον:

— 4 τριαξονικά απορριμματοφόρα κλειστού τύπου με συμπίεση, ελάχιστης χωρητικότητας 18 m3, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 5 ή μεταγενέστερο,

— 3 απορριμματοφόρα κλειστού τύπου με συμπίεση, 2 αξόνων, χωρητικότητας 12 - 16 m3, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 5 ή μεταγενέστερο,

— 1 όχημα πλύσης κάδων απορριμμάτων, 2 αξόνων, σύγχρονου σχεδιασμού, για πλύση και απολύμανση κάδων, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4 ή μεταγενέστερο,

— 1 δορυφορικό απορριμματοφόρο χωρίς συμπίεση, 2 αξόνων, χωρητικότητας τουλάχιστον 2,5 m3, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 5, με ανυψωτικό μηχανισμό κάδων απορριμμάτων, για δίτροχους ή τετράτροχους κάδους έως 1.100 λίτρα,

— 1 διαξονικό ή τριαξονικό όχημα με αρπάγη, για συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Παραρτήματα Ι και ΙΙ της διακήρυξης.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/05/2019
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/06/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Λ. Αλεξάνδρας 6Α, 491 32 Κέρκυρα.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1) της διακήρυξης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 3.4) της διακήρυξης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Κέρκυρας - Τμήμα Προμηθειών
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α
Κέρκυρα
491 32
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2661362794
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion@corfu.gov.gr
Φαξ: +30 2661362702

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.corfu.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/04/2019