Diensten - 193668-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Lincoln: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2019/S 081-193668

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lincolnshire County Council
Postadres: Crown House, Grantham Street
Plaats: Lincoln
NUTS-code: UKF3
Postcode: LN2 1BD
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Dan McGarry
E-mail: Dan.McGarry@lincolnshire.gov.uk
Telefoon: +44 1522553029

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lincolnshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.lincolnshire.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport Services Tender Batch 1028

Referentienummer: DN405493
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Call Connect Transport in Lincolnshire.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RB358 53M Market Rasen Call Connect

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Market Rasen Call Connect Service (Monday to Saturday).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Operational performance (Schedule K1A or K1B) / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Management and supervisory support (Schedule K2A or K2B) / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Staff training programmes (Schedule K3A or K3B) / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Lowest cost / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 28/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

As lot expires.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Bidders' alternative proposals will be welcomed as options but any alternative must be accompanied by a detailed specification of route and time. Bidders can submit a composite bid to operate a combination of bids.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Full details will be supplied with the tender documentation. The duration of this contract may be extended by 2 years or part thereof. The vehicle capacity, operational mileage and provision of supervisory staff may be varied by agreement in response to changed passenger demand. With reference to Section II.2.5) above, the Council does not bind itself to accept the lowest or any tender.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RB366 100G Gainsborough Call Connect

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gainsborough Call Connect Service (Monday to Saturday).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Operational performance (Schedule K1A or K1B) / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Management and supervisory support (Schedule K2A or K2B) / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Staff training programmes (Schedule K3A or K3B) / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Lowest cost / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 28/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

As lot expires.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Bidders' alternative proposals will be welcomed as options but any alternative must be accompanied by a detailed specification of route and time. Bidders can submit a composite bid to operate a combination of bids.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Full details will be supplied with the tender documentation. The duration of this contract may be extended by 2 years or part thereof. The vehicle capacity, operational mileage and provision of supervisory staff may be varied by agreement in response to changed passenger demand. With reference to Section II.2.5) above, the Council does not bind itself to accept the lowest or any tender.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-436487
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:35

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Lincolnshire County Council
Plaats: Lincoln
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019