Diensten - 193668-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Lincoln: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2019/S 081-193668

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lincolnshire County Council
Postadres: Crown House, Grantham Street
Plaats: Lincoln
NUTS-code: UKF3 Lincolnshire
Postcode: LN2 1BD
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Dan McGarry
E-mail: Dan.McGarry@lincolnshire.gov.uk
Telefoon: +44 1522553029

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lincolnshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.lincolnshire.gov.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport Services Tender Batch 1028

Referentienummer: DN405493
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RB358 53M Market Rasen Call Connect

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF3 Lincolnshire
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 28/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

As lot expires.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RB366 100G Gainsborough Call Connect

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF3 Lincolnshire
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 28/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

As lot expires.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-436487
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019