Diensten - 193671-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stettin: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 081-193671

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
Szczecin
71-252
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 914253008
E-mail: zampub@spsk1.szn.pl
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spsk1.szn.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Administrowanie serwerami, systemem Infomedica/AMMS oraz sprzętem komputerowym w SPSK nr 1 PUM ZP-261-29/2019

Referentienummer: ZP-261-29/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Administrowanie serwerami, systemem Infomedica/AMMS oraz sprzętem komputerowym w SPSK nr 1 PUM

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 973 160.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPSK nr 1 PUM

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Administrowanie serwerami, systemem Infomedica/AMMS oraz sprzętem komputerowym w SPSK nr 1 PUM

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 973 160.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN w terminie wskazanym w SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. wykazu usług wykonanych (minimum 1), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga aby ww. warunek potwierdzony był w wykazie wykonanych lub wykonywanych usług i w dowodach potwierdzających należyte wykonanie każdej z usług.

Ww. usługi należy wskazać wypełniając Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług

2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 2 do SIWZ).

Eventuele minimumeisen:

Za usługi potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna świadczenie przez okres nie krótszy niż 2 lata usługi administrowania serwerami pracującymi na platformie: Windows Server wraz z obsługą domeny, Unix/Linux, Nowell Netware oraz serwera aplikacyjnego JBOSS AS., administrowanie sprzętem komputerowym na rzecz stacjonarnego zakładu leczniczego posiadającego nie mniej niż 500 stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem HIS oraz nie mniej niż 1 500 aktywnych użytkowników systemu oraz co najmniej 6 serwerów fizycznych, oraz administrowanie systemem Infomedica i AMMS obejmującego wszystkie poniżej wymienione moduły:

Pakietu InfoMedica:

1) Finanse i Księgowość z Rejestrem VAT i Rejestrem Bankowym

2) Rachunek Kosztów

3) Rejestr Sprzedaży

4) Kasa

5) Kadry (w tym moduł Grafiki)

6) Płace

7) Gospodarka Materiałowa

8) Środki Trwałe

9) Wyposażenie

10) Zakażenia Szpitalne

11) Oddział

12) Izba Przyjęć

13) Statystyka

14) Symulator JGP

15) Apteczka Oddziałowa

16) Zlecenia

17) Statystyka Zakażeń Szpitalnych

18) Wycena Kosztów Normatywnych

19) Elektroniczna Inwentaryzacja Środków Trwałych i Wyposażenia

20) Pracownia Diagnostyczna – nazwany użytkownik (moduł wykorzystywany do integracji z systemem Alteris).

Pakietu AMMS:

1) Przychodnia

2) Statystyka / Rozliczenia

3) Oddział

4) Punkt Pobrań

5) Bank Krwi

6) Apteka

7) Apteczka Oddziałowa

8) Blok Operacyjny

Zamawiający wymaga, aby w zakres osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wchodziły:

— min. 2 osoby, z których każda posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie instalowania, wdrażania, serwisowania i szkolenia użytkowników z modułów Infomedica część szara: Finanse i Księgowość, Kadry, Płace, Środki Trwałe i Wyposażenie. Każda z tych osób w ciągu ostatniego roku uczestniczyła w co najmniej trzech szkoleniach i posiada aktualną wiedzę dotyczącą zmian wprowadzanych w wyżej wymienionych modułach w nowych wersjach wypuszczanych przez producenta tj. Asseco Poland SA,

— min. 4 osoby, z których każda posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie instalowania, wdrażania, serwisowania i szkolenia użytkowników z modułów Infomedica oraz AMMS – Ruch Chorych, Punkt Pobrań, Przychodnia, Blok Operacyjny, Apteka, Bank Krwi. Każda z tych osób w ciągu ostatniego roku uczestniczyła w co najmniej trzech szkoleniach i posiada aktualną wiedzę dotyczącą zmian wprowadzanych w wyżej wymienionych modułach w nowych wersjach wypuszczanych przez producenta tj. Asseco Poland SA.

Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie, że wykazane osoby posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji zamówienia określone zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ – Projekcie umowy

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem za pośrednictwem Platformy e-Usług SmartPZP.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert na Platformie e-Usług SmartPZP dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu , zamawiający żąda dokumentów określonych w Rozdziale VIII i IX SIWZ.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).

Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego do kwoty 485 397,36 PLN brutto. Zamówienia określone w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp będą udzielane na takich samych warunkach (w tym cenowych) jak zamówienie podstawowe lub warunkach korzystniejszych dla Zamawiającego, po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą usług.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019