Diensten - 193673-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Jönköping: Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur

2019/S 081-193673

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Jönköpings kommun
212000-0530
Stadskontoret
Jönköping
551 89
Zweden
Contactpersoon: Peter Strandsäter
E-mail: peter.strandsater@jonkoping.se
NUTS-code: SE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvvnvekuw&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvvnvekuw&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entreprenadmaskiner med förare

Referentienummer: 16/121
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60182000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Jönköpings kommun handlar upp inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner (grävmaskiner, lastmaskiner, m.m.) som ett ramavtal.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45500000
60180000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jönköpings kommun handlar upp inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner (grävmaskiner, lastmaskiner, m.m.).

Inledning

Jönköpings kommun inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för löpande inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner då vi själva inte utför arbetet.

Omfattning

Inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner med tillhörande utrustning omfattande maskintyper enligt Prisfilen.

Aktuell inhyrning avser timinhyrning under kortare såväl som längre tid. Tjänster av entreprenadtyp är undantagna från detta uppdrag samt kommunens användning av egna fordon och maskiner eller inhyrning av maskiner med egna förare.

Historiska 12 månader var enligt följande:

Bandgrävare < 8 t - 300 timmar, Bandgrävare 8-14 - 300 timmar, Bandgrävare 21-28 - 3 000 timmar, Bandgrävare 28-40 - 3 500 timmar, Hjulgrävare 13-17 - 1 800 timmar, Hjulgrävare >17 t - 6 600 timmar, Hjullastare 14-19 - 500 timmar, Hjulgrävare > 17 ton "Vattenläckor" - 9 800 timmar

Beställaren kan inte bedöma den exakta omfattningen av kommande behov eller garantera det faktiska utnyttjandet av detta ramavtal.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 01/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Jönköping
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019