Usługi - 193677-2020

Submission deadline has been amended by:  225263-2020
27/04/2020    S82    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi ubezpieczeń na życie

2020/S 082-193677

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Adres pocztowy: ul. Krotoszyńska 37
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Leraczyk
E-mail: mleraczyk@ostrow.po.gov.pl
Tel.: +48 625957315
Faks: +48 625957313

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ostrow.po.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.

Numer referencyjny: PO VII WB 261.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
66511000 Usługi ubezpieczeń na życie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 441 824.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.

Przewidywana liczba uczestników umowy ubezpieczenia:

• prokuratorzy i pracownicy – łącznie 847 i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych;

• współmałżonkowie/partnerzy i dorosłe dzieci – 298 osób i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych;

• prokuratorzy w stanie spoczynku – 127 osoby i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.

Przewidywana liczba uczestników umowy ubezpieczenia w podziale na warianty ubezpieczenia:

• wariant ubezpieczenia nr I – 231 osób;

• wariant ubezpieczenia nr II – 789 osób;

• wariant ubezpieczenia nr III – 252 osoby.

Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy ubezpieczeni skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych / Waga: 24 %
Kryterium jakości - Nazwa: warunki dodatkowe / Waga: 16 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 PLN.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Szczegóły dot. wniesienia wadium znajdują się w punkcie 10 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawach, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składnia oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia publicznego. Zamawiający nie określa warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca powinien mieć zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonanie zamówienia publicznego. Zamawiający nie określa warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w paragrafie 10 Załącznika nr 4 – wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Krotoszyńskiej 37, IV piętro, pok. 313, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnego z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wszystkie wymagania dotyczące niniejszego postępowania zostały opisane w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2020