Usługi - 193677-2020

Submission deadline has been amended by:  225263-2020
27/04/2020    S82

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi ubezpieczeń na życie

2020/S 082-193677

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Adres pocztowy: ul. Krotoszyńska 37
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Leraczyk
E-mail: mleraczyk@ostrow.po.gov.pl
Tel.: +48 625957315
Faks: +48 625957313
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ostrow.po.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.

Numer referencyjny: PO VII WB 261.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
66511000 Usługi ubezpieczeń na życie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 441 824.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.

Przewidywana liczba uczestników umowy ubezpieczenia:

• prokuratorzy i pracownicy – łącznie 847 i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych;

• współmałżonkowie/partnerzy i dorosłe dzieci – 298 osób i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych;

• prokuratorzy w stanie spoczynku – 127 osoby i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.

Przewidywana liczba uczestników umowy ubezpieczenia w podziale na warianty ubezpieczenia:

• wariant ubezpieczenia nr I – 231 osób;

• wariant ubezpieczenia nr II – 789 osób;

• wariant ubezpieczenia nr III – 252 osoby.

Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy ubezpieczeni skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych / Waga: 24 %
Kryterium jakości - Nazwa: warunki dodatkowe / Waga: 16 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 PLN.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Szczegóły dot. wniesienia wadium znajdują się w punkcie 10 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawach, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składnia oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia publicznego. Zamawiający nie określa warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca powinien mieć zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonanie zamówienia publicznego. Zamawiający nie określa warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w paragrafie 10 Załącznika nr 4 – wzór umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Krotoszyńskiej 37, IV piętro, pok. 313, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnego z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wszystkie wymagania dotyczące niniejszego postępowania zostały opisane w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2020