Diensten - 193680-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Norwich: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 081-193680

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: County Hall, Martineau Lane
Plaats: Norwich
NUTS-code: UKH15 Norwich and East Norfolk
Postcode: NR1 2DH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Sarah Hardy
E-mail: sourcingteam@norfolk.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.norfolk.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/norfolkcc/aspx/Home

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://in-tendhost.co.uk/norfolkcc/aspx/Home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Step Down Accommodation with Support for those with Mental Health Needs

Referentienummer: NCCT41830
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Norfolk County Council (acting as the Contracting Authority) on behalf of itself, North Norfolk Clinical Commissioning Group, Great Yarmouth and Waveney Clinical Commissioning Group, Norwich Clinical Commissioning Group, South Norfolk Clinical Commissioning Group and West Norfolk Clinical Commissioning Group wishes to let a single contract for the provision of a number of beds with support as set out in the specification as step down from hospital for those with mental health needs aged 18+.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 370 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70333000 Huisvestingsdiensten
85312310 Diensten voor begeleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH15 Norwich and East Norfolk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Norwich.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Norfolk County Council is looking to procure the provision of a number of beds with support as set out in the specification as step down from hospital for those with mental health needs aged 18+.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 370 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Council has the right to extend the contract by a further 12 months followed by an additional 12 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The values in this contract notice are estimates only and relate to the 2 year period of the contract not including any extensions. In addition, the Council will have the right to purchase additional hours of support if an individual requires it and this has not been included in the estimate value.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:10
Plaats:

Norfolk County Council, Martineau Lane, Norwich, NR1 2DH.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

This procurement will be managed electronically via the Council's e-procurement system. To participate in this procurement, applicants must first be registered on the system at https://in-tendhost.co.uk/norfolkcc

Full instructions for registration and use of the system can be found at https;//in-tendhost/norfolkcc/aspx/BuyerProfiles

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: Martineau Lane, Norwich
Plaats: Norwich
Postcode: NR1 2DH
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: Martineau Lane, Norwich
Plaats: Norwich
Postcode: NR1 2DH
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: Martineau Lane, Norwich
Plaats: Norwich
Postcode: NR1 2DH
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019