Diensten - 193680-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Norwich: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 081-193680

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Norfolk County Council
County Hall, Martineau Lane
Norwich
NR1 2DH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Sarah Hardy
E-mail: sourcingteam@norfolk.gov.uk
NUTS-code: UKH15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.norfolk.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/norfolkcc/aspx/Home

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Step Down Accommodation with Support for those with Mental Health Needs

Referentienummer: NCCT41830
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 370 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70333000
85312310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH15
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 370 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Council has the right to extend the contract by a further 12 months followed by an additional 12 months.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019