Diensten - 193684-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Grums: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193684

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Grums kommun
212000-1827
Sveagatan 77
Grums
664 80
Zweden
Telefoon: +46 555-42133
E-mail: gun-britt.nilsson@grums.se
NUTS-code: SE311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.grums.se

I.1)Naam en adressen
Kils kommun
212000-1751
Box 88
Kil
Zweden
E-mail: kommun@kil.se
NUTS-code: SE311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kil.se

I.1)Naam en adressen
Hagfors kommun
212000-1884
Dalavägen 10
Hagfors
Zweden
E-mail: kommun@hagfors.se
NUTS-code: SE311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://hagfors.se

I.1)Naam en adressen
Sunne kommun
212000-1843
1 Kanslienheten
Sunne
Zweden
E-mail: kommun@sunne.se
NUTS-code: SE311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sunne.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/grums/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43186
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/grums/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43186
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Funktions- och statuskontroll av självfalls och tryckledningar

Referentienummer: 2019-0144
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Funktions- och statuskontroll av självfalls- och tryckledningar

Funktions- och statuskontroll av självfalls- och tryckledningar inom VA.

Upphandlingen är uppdelad i 2 områden.

Område 1 omfattar utredning av tillskottsvatten med hjälp av rök och färgat vatten samt luft/vattenspolning

Område 2 omfattar pig-rensning av tryckledningar

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utredning av tillskottsvatten med hjälp av rök och färgat vatten samt luft/vattenspolning

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
71600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE311
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Funktions- och statuskontroll av självfalls- och tryckledningar

Funktions- och statuskontroll av självfalls- och tryckledningar inom VA.

Upphandlingen är uppdelad i 2 områden.

Område 1 omfattar utredning av tillskottsvatten med hjälp av rök och färgat vatten samt luft/vattenspolning

Område 2 omfattar pig-rensning av tryckledningar

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 + 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pig-rensning

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
71600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE311
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Funktions- och statuskontroll av självfalls- och tryckledningar

Funktions- och statuskontroll av självfalls- och tryckledningar inom VA.

Upphandlingen är uppdelad i 2 områden.

Område 1 omfattar utredning av tillskottsvatten med hjälp av rök och färgat vatten samt luft/vattenspolning

Område 2 omfattar pig-rensning av tryckledningar

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 + 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
Karlstad
651 12
Zweden
Telefoon: +46 54-148500
E-mail: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Fax: +46 54-148530

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019