Diensten - 193688-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Esher: Diensten voor het beteugelen van parkeerovertredingen

2019/S 081-193688

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Elmbridge Borough Council
Civic Centre
Esher
KT10 9SD
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Rose Ngonyama
Telefoon: +44 1372474474
E-mail: rngonyama@elmbridge.gov.uk
NUTS-code: UKJ2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.elmbridge.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.sesharedservices.org.uk/esourcing

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.sesharedservices.org.uk/esourcing
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.sesharedservices.org.uk/esourcing
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.sesharedservices.org.uk/esourcing
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EBC AJ Parking Enforcement Services 2019

Referentienummer: EBC - 025209
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351110
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Elmbridge Borough Council (EBC) is approaching the market for the parking enforcement services. EBC is one of 11 districts and boroughs within Surrey, of which Surrey County Council is the Highways Authority. This supports the Council in the management of off-street car parks and on-street parking restrictions and the wider objectives set out in the Secretary of State’s Statutory Guidance and the Department for Transport’s Operational Guidance. Although the contract is for parking enforcement in the Borough of Elmbridge, this may in future or at start of contract be extended by contract variation to 1 or more other areas in the county of Surrey.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98351110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ26
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elmbridge Borough.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elmbridge Borough Council — Parking enforcement services.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 28/03/2020
Einde: 27/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 years contract with option to extend by 3 years and 2 years at the sole discretion of the Council.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
Maximumaantal: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Niche market.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Any such information will be on the tender documents.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

The Contracting Authority reserves the right to request a collateral warranty, deposit, guarantees or other forms of security.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Any such conditions will be included in the invitation to tender documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

All communication when the tender is live should be done via the SE e-Sourcing Portal (In-Tend) https://www.sesharedservices.org.uk/esourcing

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Elmbridge Borough Council
Civic Centre
Esher
KT10 9SD
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1372474474
E-mail: rngonyama@elmbridge.gov.uk

Internetadres: http://www.elmbridge.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Alcatel — A 10 day standstill period will be awarded in accordance with procurement best practice to allow tenderers to legally challenge the decision made by the Council.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Elmbridge Borouch Council
Civic Centre
Esher
KT10 9SD
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1372474474
E-mail: rngonyama@elmbridge.gov.uk

Internetadres: http://www.elmbridge.gov.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019