Dienstleistungen - 193692-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bytom: Dekontaminierung

2019/S 081-193692

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polen
Kontaktstelle(n): Magda Fornicka
Telefon: +48 323513300
E-Mail: mfornicka@srk.com.pl
Fax: +48 323513584
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.srk.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.srk.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.srk.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://efo.coig.biz/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Górnictwo - likwidacja kopalń

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F – 1 w Bytomiu – Miechowicach”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-C-0004/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90722200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Niniejszy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje uprzątnięcie, wywóz i zutylizowanie odpadów pochodzenia komunalnego, które zostały podrzucone przez nieznanego sprawcę na użytkowany przez nas teren, tj. zdegradowane tereny leśne pole F-1 znajdujący się w Bytomiu – Miechowicach. Prezydent Miasta Bytomia, decyzją nr ZSO.6236.1.17 z dnia 13.11.2017 r., odpady zalegające na w/w terenie, zakwalifikował jako kod: 20 03 01, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Zdegradowane tereny leśne pole F-1 znajdujący się w Bytomiu–Miechowicach

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn.zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem decyzji uprawniającej go do gospodarowania odpadami (tj. zbieranie i transport).

Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

— koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada decyzję uprawniającą go do gospodarowania odpadami.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:

a) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedną usługą lub usługami polegającymi na wywozie i zagospodarowaniu odpadów o łącznej wartości min. 300 000,00 PLN brutto wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

— Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór dokumentu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 20.12.2019 r. Warunki realizacji umowy zostały zawarte w Załączniku nr 3 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcji elektroniczna: https://laip-srk.coig.biz/

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/05/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/05/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie Zamawiającego - pokój 112 (parter)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Ustala się wadium w wysokości 55 000,00 PLN

II. Podstawy wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:

1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp,

2. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,

3. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

4. w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy Wykonawcy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp,

5. z przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt. 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie,albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Przepisy art. 180-198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polen
E-Mail: przetargi@srk.com.pl

Internet-Adresse: www.srk.com.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/04/2019