Diensten - 193692-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bytom: Milieureinigingsdiensten

2019/S 081-193692

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polen
Contactpersoon: Magda Fornicka
Telefoon: +48 323513300
E-mail: mfornicka@srk.com.pl
Fax: +48 323513584
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.srk.com.pl

Adres van het kopersprofiel: www.srk.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.srk.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://efo.coig.biz/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Górnictwo - likwidacja kopalń

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F – 1 w Bytomiu – Miechowicach”

Referentienummer: ZP-C-0004/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90722200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Niniejszy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje uprzątnięcie, wywóz i zutylizowanie odpadów pochodzenia komunalnego, które zostały podrzucone przez nieznanego sprawcę na użytkowany przez nas teren, tj. zdegradowane tereny leśne pole F-1 znajdujący się w Bytomiu – Miechowicach. Prezydent Miasta Bytomia, decyzją nr ZSO.6236.1.17 z dnia 13.11.2017 r., odpady zalegające na w/w terenie, zakwalifikował jako kod: 20 03 01, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zdegradowane tereny leśne pole F-1 znajdujący się w Bytomiu–Miechowicach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn.zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający uzna warunek w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem decyzji uprawniającej go do gospodarowania odpadami (tj. zbieranie i transport).

Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

— koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada decyzję uprawniającą go do gospodarowania odpadami.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:

a) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedną usługą lub usługami polegającymi na wywozie i zagospodarowaniu odpadów o łącznej wartości min. 300 000,00 PLN brutto wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

— Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór dokumentu.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 20.12.2019 r. Warunki realizacji umowy zostały zawarte w Załączniku nr 3 do SIWZ

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcji elektroniczna: https://laip-srk.coig.biz/

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie Zamawiającego - pokój 112 (parter)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Ustala się wadium w wysokości 55 000,00 PLN

II. Podstawy wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:

1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp,

2. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,

3. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

4. w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy Wykonawcy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp,

5. z przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt. 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie,albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Przepisy art. 180-198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polen
E-mail: przetargi@srk.com.pl

Internetadres: www.srk.com.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019