Diensten - 193694-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Glyfada: Diensten voor hotelaccomodatie

2019/S 081-193694

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
N.P.D.D. Koinoniki, Athlitiki kai Politistiki Parembasi Dimoy Glyfadas
B. Tsitsani kai Karaiskaki 34
Glyfada
166 75
Griekenland
Contactpersoon: M. Eleytheriadoy
Telefoon: +30 2109602130
E-mail: kappa@glyfada.gr
NUTS-code: EL304

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.glyfada.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.eprocurement.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.eprocurement.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

«Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ., για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους» και «Υπηρεσίες μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η., για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους».

Referentienummer: ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1430
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο της παρούσας είναι το έργο «Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ., για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους» — Ομάδα Α.

Και «Υπηρεσίες μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η., για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους (ενδ. ποσού 60 000,00 EUR)» — Ομάδα Β.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 247 603.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε για την ομάδα Α, είτε για την ομάδα Β, είτε και για τις 2 ομάδες μαζί.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ., για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL304
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ομάδα Α’:

«Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ., για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους».

Το Κ.Α.Π.ΠΑ. θα διοργανώσει εκδρομή σε αρχαιολογικούς χώρους, με τουλάχιστον πέντε (5) διανυκτερεύσεις για ηλικιωμένους - μέλη του Κ.Α.Π.Η., σε τουριστικά θέρετρα, σε 2 γκρούπ των 400 ατόμων με πλήρη διατροφή (all inclusive) και σε παραθαλάσσια ξενοδοχεία 5 αστέρων.

Το Κ.Α.Π.ΠΑ. θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό, την προαναφερόμενη εργασία σε ανάδοχο που θα διαθέτει τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία, και ανάλογη εμπειρία, που είναι απαραίτητα, για την καλή εκτέλεσή του.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

α) μεταφορά με σύγχρονα τουριστικά λεωφορεία τελευταίας 5ετίας, με τεχνολογία κινητήρα Euro 5, με κλιματισμό, από και προς τα ξενοδοχεία·

β) εγκατάσταση σε ξενοδοχεία παραθαλάσσια 5 αστεριών·

γ) all inclusive (πλήρης διατροφή: πρωϊνό - δεκατιανό - μεσημεριανό - απογευματινό - βραδινό)·

δ) χρήση αίθουσας εκδηλώσεων για βραδιές μουσικής·

ε) χρήση πισίνας·

στ) μεταφορά σε αρχαιολογικούς, από τουριστικό λεωφορείο που θα διανυκτερεύει στο ξενοδοχείο εγκατάστασης των ηλικιωμένων.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 199 360.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/09/2019
Einde: 30/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, σύμφωνα με άρθρο 217 του Ν.4412/2016: «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» και το άρθρο 132, την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016: «Τροποποίηση συμβάσεων, κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια τής παρ. 4.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Οι προσφορές των υποψηφίων στον διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους, για 210 ημερολογιακές ημέρες για την ομάδα Α, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Υπηρεσίες μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η., για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους».

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL304
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ομάδα Β’:

«Υπηρεσίες μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η., για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους».

Το Κ.Α.Π.ΠΑ. Δ. Γλυφάδας προτίθεται να μεταφέρει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. με τουριστικά λεωφορεία (50 - 52 θέσεων), για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους (έως 200, 350 και άνω των 400 χλμ.).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 243.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, σύμφωνα με άρθρο 217 του Ν.4412/2016: «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» και το άρθρο 132, την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016: «Τροποποίηση συμβάσεων, κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια τής παρ. 4.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους, για τριακόσιες ενενήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες για την ομάδα Β, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού - Ε. Δ. Δ.), εφαρμοζομένων (κατά τα λοιπά) των κείμενων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (εφεξής Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
E-mail: proedros@aeppprocurement.gr
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (εφεξής Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
E-mail: proedros@aeppprocurement.gr
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019