Diensten - 193694-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Glyfada: Diensten voor hotelaccomodatie

2019/S 081-193694

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
N.P.D.D. Koinoniki, Athlitiki kai Politistiki Parembasi Dimoy Glyfadas
B. Tsitsani kai Karaiskaki 34
Glyfada
166 75
Griekenland
Contactpersoon: M. Eleytheriadoy
Telefoon: +30 2109602130
E-mail: kappa@glyfada.gr
NUTS-code: EL304

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.glyfada.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

«Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ., για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους» και «Υπηρεσίες μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η., για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους».

Referentienummer: ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1430
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 247 603.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ., για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL304
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 199 360.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/09/2019
Einde: 30/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, σύμφωνα με άρθρο 217 του Ν.4412/2016: «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» και το άρθρο 132, την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016: «Τροποποίηση συμβάσεων, κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια τής παρ. 4.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Υπηρεσίες μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η., για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους».

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL304
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 243.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, σύμφωνα με άρθρο 217 του Ν.4412/2016: «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» και το άρθρο 132, την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016: «Τροποποίηση συμβάσεων, κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια τής παρ. 4.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019