Diensten - 193697-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Palma: Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen

2019/S 081-193697

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
S0711001H
C/ Gremí Corredors, 10. 2º piso; Polígon Son Rossinyol
Palma
07009
Spanje
Contactpersoon: Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Telefoon: +34 971177321
E-mail: contractaciomaap@caib.es
NUTS-code: ES53

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9KZCuTgvM0wQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3dBud2AB9MoSugstABGr5A%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9KZCuTgvM0wQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Evaluación del estado químico y ecológico de las aguas costeras de las Illes Balears mediante la red de control de vigilancia y operativa (tercer ciclo de planificación hidrológica)

Referentienummer: 734/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90712400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Evaluación del estado químico y ecológico de las aguas costeras de las Illes Balears mediante la red de control de vigilancia y operativa (tercer ciclo de planificación hidrológica).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 486 130.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Evaluación del estado ecológico de las masas de agua costeras mediante el índice CARLIT e indicadores hidromorfológicos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90712400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES53
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Evaluación del estado ecológico de las masas de agua costeras mediante el índice CARLIT e indicadores hidromorfológicos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Formación, cualificación y experiencia en relación a estudios de seguimiento biológico a aguas costeras / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 58 440.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No se admite la prórroga.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Evaluación del estado ecológico de las masas de agua costeras mediante el índice MEDOCC, indicadores fisicoquímicos, de fitoplancton y Chl-a y evaluación del estado químico

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90712400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES53
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Evaluación del estado ecológico de las masas de agua costeras mediante el índice MEDOCC, indicadores fisicoquímicos, de fitoplancton y Chl-a y evaluación del estado químico.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Formación, cualificación y experiencia en relación a estudios de seguimiento biológico a aguas costeras / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 427 690.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No se admite la prórroga.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: ver apartado F 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: ver apartado F 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones tipo social. Descripción: ver apartado M «Condiciones especiales de ejecución» del PCAP: Garantizar la seguridad y protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:39
Plaats:

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Secretaria General

Datos de dirección:

— Calle: Gremí Corredors, 10, 2ª planta; Polígon Son Rossinyol,

— Código postal: 07009,

— Población: Palma,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28071
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019