Diensten - 193697-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Palma: Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen

2019/S 081-193697

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
S0711001H
C/ Gremí Corredors, 10. 2º piso; Polígon Son Rossinyol
Palma
07009
Spanje
Contactpersoon: Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Telefoon: +34 971177321
E-mail: contractaciomaap@caib.es
NUTS-code: ES53

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9KZCuTgvM0wQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Evaluación del estado químico y ecológico de las aguas costeras de las Illes Balears mediante la red de control de vigilancia y operativa (tercer ciclo de planificación hidrológica)

Referentienummer: 734/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90712400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 486 130.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Evaluación del estado ecológico de las masas de agua costeras mediante el índice CARLIT e indicadores hidromorfológicos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90712400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES53
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 58 440.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No se admite la prórroga.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Evaluación del estado ecológico de las masas de agua costeras mediante el índice MEDOCC, indicadores fisicoquímicos, de fitoplancton y Chl-a y evaluación del estado químico

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90712400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES53
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 427 690.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No se admite la prórroga.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019