Diensten - 193699-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Grisolia: Dienstverlening door incassobureaus

2019/S 081-193699

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrale unica di committenza – Comune di Grisolia capofila
Via Santa Sofia 69
Grisolia
87020
Italië
Contactpersoon: Bernardo Fasanaro
E-mail: centraleunicaaltotirreno@gmail.com
NUTS-code: ITF61

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://albogrisolia.asmenet.it/index.php?sez=21

Adres van het kopersprofiel: http://albogrisolia.asmenet.it/index.php?sez=21

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://albogrisolia.asmenet.it/index.php?sez=21
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessione servizi tributi ed entrate patrimoniali

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79940000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Concessione della gestione ordinaria, di liquidazione/accertamento, nonché di riscossione dell’evasione/elusione tributaria e patrimoniale, compresa la gestione diretta mediante concessione della riscossione coattiva da accertamenti della IUC (IMU/TARI/TASI) della tassa rifiuti comunque denominata, dei canoni del servizio idrico integrato e accessori, della imposta comunale sulla pubblicità, della tassa di occupazione permanente e temporanea degli spazi e delle aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 419 390.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF61
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessione della gestione ordinaria, di liquidazione/accertamento, nonché di riscossione dell’evasione/elusione tributaria e patrimoniale, compresa la gestione diretta mediante concessione della riscossione coattiva da accertamenti della IUC (IMU/TARI/TASI) della tassa rifiuti comunque denominata, dei canoni del servizio idrico integrato e accessori, della imposta comunale sulla pubblicità, della tassa di occupazione permanente e temporanea degli spazi e delle aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Rinnovabile per ulteriori mesi 36 agli stessi patti e condizioni.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Le condizioni di partecipazione sono elencate al punto 8 del bando-disciplinare.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Centrale unica di committenza Grisolia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale amministrativo regionale della Calabria
Catanzaro
88100
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019