Diensten - 193702-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Diensten verleend door tekstbureau

2019/S 081-193702

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ulkoministeriö
0245973-9
PL 176, Valtioneuvosto
Helsinki
00023
Finland
Contactpersoon: Mika Hammarén
E-mail: mika.hammaren@formin.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.um.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=235505&tpk=0c8d2486-dc89-45ea-a167-24c20b4ab59b
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

This is Finland - lehden tuottaminen ja projektinhallinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92312211
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hanknnan kohteena on This is Finland - lehden tuottaminen. Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvatty yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön kohdassa II.2.4) Kuvaus hankinnasta.

This is Finland - lehti on ulkoministeriön, Sitran, Business Finlandin ja Opetushallituksen yhteisesti julkaisema kansainväliseen jakeluun tarkoitettu vuosijulkaisu.

Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 360 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is Finland -lehti tarjoaa yleiskatsauksen suomalaiseen yhteiskuntaan osaamisen, innovaatioiden, koulutuksen ja kulttuurin näkökulmasta, päämääränä Suomen maakuvan vahvistaminen. Julkaisu on ulkomailla toimivien Suomea edustavien toimijoiden keskeinen Suomi-viestinnän työkalu, jolla on tarkoitus tavoittaa laaja yleisö, pääkohderyhmänä liike-elämä, mutta myös muut keskeiset sidosryhmät kohdemaissa, kuten media ja päättäjät. Lehteä jaetaan ensisijaisesti Suomen suurlähetystöissä sekä kansainvälisissä vienti- ja muissa tapahtumissa, joissa esitellään suomalaista osaamista. Lehden tyyli on journalistinen. Lehti sisältää sekä lyhyitä, helppolukuisia juttuja että syventymistä vaativia artikkeleita. Jutuissa keskitytään ilmiöihin ja kiinnostaviin henkilöihin uusien ja tuoreiden näkökulmien kautta. Ulkoasultaan lehti ilmentää modernia, osaavaa Suomea.

Lehden toimittaminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä lehden toimitusneuvoston kanssa, jonka muodostavat yllämainitut tahot. Toimitusneuvoston kokoonpano saattaa vaihdella. Palveluntuottajan edellytetään vastaavan kokonaisvaltaisesti toimitustyöstä toimitusneuvoston asettamien suuntaviivojen mukaisesti.

Palveluntuottajan vastuut:

– Yhden (1) 40-sivuisen englanninkielisen lehden toimitustyö (sisällöntuotanto eli tekstien ja kuvien tuotanto ja hankinta, projektinhallinta ja dokumentointi, editointi, graafinen suunnittelu ja taitto, reprotyöt) – Englanninkielisen master-lehden painatus

– Master-lehden sähköisen version tuottaminen (PDF, digilehti)

– Valmiudet viiden (5) käännösversion (saksa/ranska/espanja/venäjä/kiina) tuottamiseen ja painamiseen, ml. sähköisten versioiden tuottaminen

– Valmiudet master-aineiston luovuttamiseen mahdollisesti muualla tapahtuvaan kieliversioiden tuottamiseen, mahdollisesta lisäkorvauksesta sovitaan tapauskohtaisesti

– Valmiudet tuottaa erikseen sovittavia lisätöitä, joiden ei voi katsoa sisältyvän tarjouspyynnön mukaiseen palvelukuvaukseen (esim. tuottaa videomateriaalia tukemaan ja täydentämään artikkeleita).

Tekniset vaatimukset:

Painettu versio:

Laajuus: 40 sivua

Koko: 220 x 280 mm

Paperi: Lumi Silk tai vastaava (Avainlippu ja Joutsen-merkki vaaditaan)

Värit: 4-värinen

Painosmäärä:

– englanti 25 000 kpl

– espanja 10 000 kpl

– kiina 10 000 kpl

– venäjä 7 500 kpl

– ranska 3 000 kpl

– saksa 3 000 kpl.

Sähköinen versio:

a. Lehden artikkelit ladataan This is Finland -verkkosivuille (http://finland.fi) itsenäisinä artikkeleina WordPress-julkaisujärjestelmän kautta (palveluntarjoaja);

b. Lehti julkaistaan PDF-versiona Finland Toolboxissa (https://toolbox.finland.fi/) kaikilla kieliversioilla (tilaaja, palveluntarjoaja toimittaa PDF-tiedoston tilaajalle);

c. Selailtava digilehti esim. Issuu-julkaisupalvelussa tai vastaavassa (palveluntarjoaja).

4. Muutokset palvelun sisältöön

Tilaaja varaa oikeuden tehdä muutoksia palvelun tarjouspyynnössä ilmoitettuun sisältöön ja laajuuteen.

5. Toimitusaikataulu

Hankkeen tulee käynnistyä viimeistään elokuussa 2019, ja englanninkielisen lehden tulee olla valmis viikolla 2 vuonna 2020. Käännösversioiden tulee olla valmiina 6 viikkoa master-lehden ilmestymisestä.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tilaaja varaa oikeuden optiokauteen, jonka kesto on kaksi (2) vuotta. TIlaaja ilmoittaa option käytöstä kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Arviolta kalenterivuoden osalta sopimuksen arvo on 90 000 EUR, joten kahden (2) optiovuoden kokonaisarvo on 180 000 EUR ja tämä option arvo sisältyy tarjouspyynnössä ilmoitettuun hankinnan kokonaisarvoon.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Kanavakatu 3, Helsinki

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen, paikalla on tarjouskilpailun valmisteluun osallistuneet virkamiehet.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019