Diensten - 193703-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle

2019/S 081-193703

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Polismyndigheten
202100-0076
Box 12256
Stockholm
102 26
Zweden
Contactpersoon: Jenni Elfven
E-mail: jenni.elfven@polisen.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://polisen.se/aktuellt/upphandlingar/

Adres van het kopersprofiel: https://polisen.se/aktuellt/upphandlingar/

I.1)Naam en adressen
Polismyndigheten
202100-0076
Box 12256
Stockholm
102 26
Zweden
Contactpersoon: Jenni Elfven
E-mail: jenni.elfven@polisen.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://polisen.se/aktuellt/upphandlingar/

Adres van het kopersprofiel: https://polisen.se/aktuellt/upphandlingar/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://polisen.se/aktuellt/upphandlingar/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Upphandling av kontroll och inspektioner av cisterner, tankanläggningar för flygbränsle JET A1. Nationellt ramavtal

Referentienummer: A579.076/2018 Sak714
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71317100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Polismyndigheten är i behov av ett ramavtal för att säkerställa kontroll/inspektion av cisterner/tankanläggningar för flygbränsle JET A1.

Tjänsten är ett nytt behov och omfattar

• Kontroll/inspektion av cisterner/tankanläggningar av olika storlek.

• Kontroll/inspektion reglerat till olika tidpunkter t.ex. 12-månaders kontroll, 6-månaders kontroll, 3 månaders kontroll och ett antal övriga kontroller/inspektioner.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 72 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polismyndigheten är i behov av ett ramavtal för att säkerställa kon-troll/inspektion av cisterner/tankanläggningar för flygbränsle JET A1.

Tjänsten är ett nytt behov och omfattar

• Kontroll/inspektion av cisterner/tankanläggningar av olika storlek.

• Kontroll/inspektion reglerat till olika tidpunkter t.ex. 12-månaders kontroll, 6-månaders kontroll, 3 månaders kontroll och ett antal övriga kontroller/inspektioner.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ramavtalet gäller i två år från och med dagen för undertecknande.

Polismyndigheten och Sjöfartsverket har därefter möjlighet att förlänga ramavtalet en eller flera gånger med upp till ytterligare två år. Den totala avtalslängden kan som mest bli fyra år.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ramavtalet gäller i två år från och med dagen för undertecknande.

Polismyndigheten och Sjöfartsverket har därefter möjlighet att förlänga ramavtalet en eller flera gånger med upp till ytterligare två år. Den totala avtalslängden kan som mest bli fyra år.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 21:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Stockholms län
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019