Diensten - 193707-2019

25/04/2019    S81

Polen-Wroclaw: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-193707

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Nationaal identificatienummer: 8992803047
Postadres: ul. Krakowska 28
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-425
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Pietuch, Ireneusz Grędziak
E-mail: iz@dsdik.wroc.pl
Telefoon: +48 713917101
Fax: +48 713917110
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://dsdik.wroc.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarząd drogowy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90+300 do km 110+550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019