Diensten - 193709-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Analysediensten

2019/S 081-193709

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Izpalnitelna agentsiya „Operativna programa „Nauka i obrazovanie za inteligenten rastezh“
177224179
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 125, bl. 5
Sofiya
1113
Bulgarije
Contactpersoon: Milena Stoimenova-Petrova
Telefoon: +359 24676212
E-mail: m.stoimenova@mon.bg
Fax: +359 11111111
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sf.mon.bg

Adres van het kopersprofiel: http://sf.mon.bg

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://sf.mon.bg
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Извършване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват организиране и провеждане на средносрочна оценка на изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г. Подробно описание на обществената поръчка съгласно документацията и техническата спецификация на възложителя.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Поръчката включва следните основни дейности:

а) оценка на актуалността на вътрешната съгласуваност на ОПНОИР, в това число на адекватността на индикаторите за изпълнение и резултат, както и методологията за изчисление на планираните крайни цели;

б) оценка на актуалността на външната съгласуваност на програмата, в това число адекватността на стартиралите процедури за безвъзмездна финансова помощ спрямо нуждите и стратегическата рамка в сектор „Наука и образование“;

в) оценка на въздействието на процедурите в процес на изпълнение и завършили изпълнението, включваща тематични оценки, по отношение на:

— изграждането на мрежа от центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и развитие на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания,

— намаляване на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система,

— активно приобщаване на деца със специални образователни потребности и маргинализирани групи в образователната система,

— подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности,

— повишаване квалификацията на преподавателите и педагогическите специалисти в системата на образованието,

— подобряване на връзката на професионалното образование с висшето образование и с нуждите на пазара на труда,

— подобряване на управлението на висшите училища и качеството на преподаване в съответствие с нуждите на пазара на труда,

— увеличаване на броя на завършилите висше образование между 30—34 години,

— изготвяне на препоръки за подобряване на изпълнението на ОПНОИР 2014—2020 г. с оглед ориентиране към резултатите и такива, насочени към програмиране на нова програма за наука и образование за периода 2021—2027 г.,

— валидиране на данните в годишния доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2018 г.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Техническа оценка (показатели за техническата оценка със съответните подпоказатели, максимален брой точки и конкретните указания са посочени в докум. на ОП) / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: Цена / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Финансирането на поръчката ще бъде осигурено в рамките на Приоритетна ос 4 "Техническа помощ", която се осъществява с финансовата подкрепа на ОП НОИР, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ и ЕФРР.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изискване.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти, за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си общо, в размер на 450 000,00 BGN.

Под „минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира оборот, реализиран от изпълнението на дейности в сферата на извършването на оценки/анализи (предварителни и/или текущи, и/или междинни, и/или последващи по смисъла на Регламент 1303/2013), други оценки/анализи за социално-икономическо развитие и/или на изпълнението, резултатите, въздействието на програми/стратегии, изпълнявани на регионално и/или национално и/или европейско ниво в сферата на науката и/или образованието.

Eventuele minimumeisen:

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Обстоятелствата, декларирани в ЕЕДОП, се доказват с представяне на един от документите по чл. 62, ал. 1 от ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участниците трябва да имат минимум изпълнена през последните 3 години до датата на подаване на офертата поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

Под дейност, идентична с предмета и обема на настоящата поръчка, следва да се разбира изпълнени дейности/услуги в сферата на извършването на оценки/анализи (предварителни и/или текущи, и/или междинни, и/или последващи по смисъла на Регламент 1303/2013)

И/или

Под дейност, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира други оценки/анализи за социално-икономическо развитие и/или на изпълнението, резултатите, въздействието на програми/стратегии, изпълнявани на регионално и/или национално и/или европейско ниво в сферата на науката и/или образованието.

Изпълнена е тази дейност, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на офертата независимо от датата на възлагането ѝ.

Eventuele minimumeisen:

Участниците следва да посочат поне 1 дейност, изпълнена през последните 3 години от датата на подаване на офертата, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Информацията трябва да включва дейност, чието изпълнение е приключило. Информацията следва да съдържа посочване на предмета на дейността, стойност без ДДС, начална и крайна дата на изпълнението и получателите, независимо дали са публични или частни субекти. Информацията се попълва в част IV, раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като подизпълнител, в ЕЕДОП се описва само тази част от услугите и съответната стойност, които участникът сам е изпълнил.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Изпълнението следва да се осъществява съобразно условията посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията и документацията към настоящата обществена поръчка.

Възложителят определя гаранция в размер на 3 % (три процента) без ДДС от максималната стойност на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Преди сключване на договора избраният за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в една от следните форми:

1. Парична сума, внесена по банкова сметка на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в БНБ — ЦУ, IBAN: BG85 BNBG 96613300149101.

Или

2) Банкова гаранция – безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя, по примерен образец (приложение към документацията за настоящата общ. поръчка) или по образец на банката издател, ако в нея се съдържат условията, разписани в образеца към документацията за настоящата общ. поръчка.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Към раздел III, подт. III.2.2) „Условия за изпълнение на поръчката“:

Банковата гаранция следва да бъде попълнена на български език или в превод, в случай че е издадена от чуждестранна банка. Валидността на банковата гаранция за изпълнение трябва да е в рамките на 90 календарни дни след изтичане срока на договора. Под „срок на договора“ се разбира срокът на изпълнение на услугата, срокът за приемането ѝ и срокът за извършване на плащанията. Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното ѝ усвояване са за сметка на възложителя.

Или

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, като:

а) застраховката се предава на възложителя в оригинал;

б) в застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на възложителя и изпълнителя;

в) застрахователната премия да е платена изцяло;

г) изрично да е указан срокът на валидност на застраховката (съгласно проекта на договор);

д) не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетение на възложителя, различни от условията в проекта на договора.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в договора.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Гаранцията за изпълнение се представя към момента на подписване на договора.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалби се подават по реда на на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019