Diensten - 193710-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Denemarken-Søborg: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 081-193710

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gladsaxe Kommune
Danmark
Rådhus Allé 7
Søborg
2860
Denemarken
Contactpersoon: Kim Peter Jacobsen
Telefoon: +45 61371301
E-mail: kimjac@gladsaxe.dk
NUTS-code: DK012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gladsaxe.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ofscutjlsd
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ofscutjlsd
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Børnehusene Egedammen og Grønnegården

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Med nærværende projekter ønsker Gladsaxe Kommune at etablere dagtilbud for børn i førskolealderen i de 2 nye børnehuse Egedammen og Grønnegården.

Børnehusene udformes med henholdsvis 7 grupper og 8 grupper. De placeres på 2 forskellige matrikler i kommunen og etableres som et-etages nybyggeri med gode, rummelige udearealer.

Børnehuset Egedammen opføres med et bruttoareal på ca. 1 100 m2. Børnehuset Grønnegården opføres med et bruttoareal på ca. 1 250 m2.

Til begge børnehuse etableres udearealer med færdselsarealer, parkering og legeplads.

På de 2 matrikler er der eksisterende byggeri, som skal nedrives.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 500 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK012
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se udbudsmaterialet.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Såfremt der modtages mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation vil ordregiver udvælge på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes tekniske formåen som gennem de fremsendte referencer har indsendt de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved "relevante opgaver" forstås referencer, der beskriver ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor daginstitutioner.

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i ESPD.

Såfremt en totalrådgiver agter at benytte en underrådgiver, OG denne underrådgiver bidrager med enten omsætning, egenkapital og/eller en eller flere referencer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.2) og III.1.3), så skal totalrådgiver i sin ansøgning om prækvalifikation også aflevere:

1) en separat ESPD for dennes underrådgiver, hvor følgende skal fremgå:

— UR´ens virksomhedsinfo,

— at UR ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene, samt

— oplysning om det, som UR bidrager med: omsætning, egenkapital og/eller en eller flere referencer

SAMT aflevere:

2) en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at totalrådgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske (hvis UR bidrager med omsætning og/eller egenkapital) og/eller tekniske, faglige formåen (hvis UR bidrager med en eller flere referencer) fra den pågældende UR. Erklæringen skal godtgøre, at den pågældende UR er juridisk forpligtet over for totalrådgiveren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Seneste års omsætning og seneste års egenkapital.

Eventuele minimumeisen:

Min. 5 000 000 DKK i omsætning og min. 1 000 000 DKK i egenkapital seneste år.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Referencer på tilsvarende opgaver.

Ved "tilsvarende opgaver" forstås referencer, der beskriver ansøgers erfaringer og kompetencer med opgaver indenfor børneinstitutioner for børn i førskolealderen og udearealer for børn i førskolealderen.,

Der kan maksimalt afleveres 5 referencer.

Referencen vedrørende mindstekravet, se nedenfor, skal være afsluttet inden for de seneste 3 år. De øvrige skal være påbegyndt eller være afsluttet inden for de seneste 3 år.

Af referencerne skal minimum følgende fremgå:

— Beskrivelse af den del af opgaven, som vedrører ansøgers opnåede erfaring og kompetencer, herunder beskrivelse af hvilke ydelser ansøger har leveret i den aktuelle opgave og inden for hvilket fag (konstruktioner, installationer, arkitekt, landskab),

— Bruttoareal af den del af referencen, som ansøger har leveret ydelser,

— Dato for påbegyndelse af opgaven og dato for afslutning, hvis afsluttet.

Oplysningerne på referencerne som er skrevet ind i ESPD'en kan suppleres med bilag, dog opfordres til, at referencebilag begrænses til 1 A4 side pr. reference.

Eventuele minimumeisen:

Minimum en af referencerne skal beskrive erfaring og kompetencer indenfor arkitektydelser i forbindelse med projektering af børneinstitutioner for børn i førskolealderen og efterfølgende opfølgning og tilsyn. Opgaven skal være afsluttet inden for de seneste 3 år

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 05/06/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken

Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Klagenævnet for Udbud
Viborg
8800
Denemarken

Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019