Diensten - 193712-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Advies inzake onderzoek en ontwikkeling

2019/S 081-193712

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Business Finland Oy
2725690-3
PL 358
Helsinki
00181
Finland
Contactpersoon: Elisa Siipola
E-mail: kilpailutus@businessfinland.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.businessfinland.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=234879&tpk=6f443930-af29-43f5-8c90-a00421ef61f4
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: valtion omistama osakeyhtiö
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asiakaskuuntelu: asiakaskokemuksen kartoittaminen ja mittaaminen

Referentienummer: 36/27/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tämän hankinnan tarkoitus on löytää kumppaneita, joilta voidaan hankkia palvelua asiakaskokemuksen kartoittamisen ja mittaamisen projekteihin. Tavoitteena on, että Business Finlandin eri yksiköt, toiminnot tai teemat voivat halutessaan syventää asiakasymmärrystä tietyltä osa-alueelta esimerkiksi tietyn asiakas- tai sidosryhmäjoukon kvalitatiivisella haastattelulla. Jokainen näistä toimeksiannoista on oma projekti, joista pyydetään tarjoukset valituilta kumppaneilta, projektien tullessa ajankohtaiseksi.

Tämän kilpailutuksen tarkoituksena on muodostaa puitejärjestely kolmen (3) toimijan kanssa. Valitut toimittajat tuottavat Business Finlandille asiakaskokemuksen kartoittamiseen ja mittaamiseen liittyviä palveluja.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektipäällikön ja projektipäällikön varahenkilön kokemus ja osaaminen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektipäällikön haastattelu / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektisuunnitelma / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjouspyyntö sisältää option, joka mahdollistaa muiden Team Finland -verkoston organisaatioiden tilata palveluita tämän sopimuksen perusteella.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019