Dienstleistungen - 193714-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Prusice: Abholung von Siedlungsabfällen

2019/S 081-193714

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Prusice
931935106
ul. Rynek 1
Prusice
55-110
Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Muszczak
Telefon: +48 713126224
E-Mail: d.muszczak@prusice.pl
NUTS-Code: PL51

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.bip.prusice.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.bip.prusice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.prusice.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości w części zamieszkałych z terenu Gminy Prusice oraz z Pun

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.4.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na:

a) odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą z terenu Gminy Prusice oraz ich zagospodarowanie tj. odzysk lub unieszkodliwianie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

b) odbieraniu odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanym na terenie Gminy Prusice.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 694 444.44 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000
90512000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gmina Prusice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia każdą nieruchomość zamieszkałą, jednorodzinną w:

1) odpowiednią ilość i rodzaj worków (w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków) z folii przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów tj:

a) kolor niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury o pojemności 120 l z napisem „Papier”, półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,04 mm;

b) kolor żółty – do gromadzenia odpadów metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, o pojemności 120 l z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,04mm;

c) kolor brązowy - do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o pojemności 120 l z napisem „Bio” półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,05 mm;

d) kolor zielony - do gromadzenia odpadów szkła, w tym bezbarwnego i kolorowego, o pojemności 120 l z napisem „Szkło” półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,06 mm;

Szacunkowa ilość worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którą Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie wyposażać właścicieli nieruchomości w ramach powierzonego zadania wynosi łącznie około:

— niebieski - Papier – 30 000 szt,

— żółty – Metale i tworzywa sztuczne – 60 000 szt,

— brązowy – Bio – 60000 szt,

— zielony – Szkło - 40 000 szt.

Dopuszcza się zmianę ilości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów +/- 20 %.

3. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych przewidziana jest selektywna zbiórka odpadów, głównie w systemie kontenerowym. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości wielorodzinnych w pojemniki w odpowiednim kolorze o pojemności min. 660 l do gromadzenia odpadów:

a) metali i tworzyw sztucznych,

b) papieru i makulatury,

c) szkła

d) biodegradowalnych.

4. Wykonawca wyposaża budynki użyteczności publicznej, takie jak: świetlice wiejskie, place zabaw oraz boiska sportowe ORLIK na terenie gminy Prusice w pojemniki lub stojaki wyposażone w worki, do zbiórki odpadów komunalnych na następujące frakcje odpadów: zmieszane odpady komunalne, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz papier.

5. Wykonawca zobowiązany jest również, w przypadku potrzeby (np. uszkodzenia pojemnika lub dostawienia kolejnego) doposażyć nieruchomości wielorodzinne w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki muszą być nieuszkodzone i sprawne technicznie.

6.Wykonawca jest zobowiązany do odbioru całej masy odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości gromadzonych:

— w sposób nieselektywny – zmieszanych odpadów komunalnych, zbieranych w pojemnikach/kontenerach oraz workach przeznaczonych na odpady komunalne (tzw. nadwyżka) składowanych obok pojemnika w dniu jego odbioru,

— w sposób selektywny – segregowanych odpadów komunalnych, zbieranych w pojemnikach/workach.

7. Wykonawca zobowiązany jest także do odbioru odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych w skutek przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów (odpady leżące w odległości do 1 m od pojemnika). Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usługi również w przypadku kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony, w przypadku złych warunków atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg czy w przypadku gdy nieruchomości będą oddalone od głównej drogi dojazdowej. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Przeprowadzenie dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 694 444.44 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem o wartości nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług w a zakres powyższych zamówień będzie obejmował odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Prusice.

Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł)

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 5 % wartości umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Prusice, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

b) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Z zastrzeżeniem pkt 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1) dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Prusice, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

2) zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub umowa z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 PLN,

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Z zastrzeżeniem pkt 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

3) dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN,

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie określa się minimalnych standardów

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wzór umowy znajduje się w części C Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 Pzp. 3. Zamawiający określił zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawień której dokonano wyboru Wykonawcy w punkcie XXV SIWZ.4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Kierowców samochodów odbierających odpady, b) Pracowników obsługujących samochody odbierające odpady. Szczegółowe zasady zostały określone w punkcie III.5) SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Za pośrednictwem dedykowanej aplikacji w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Rynek 1 55-110 Prusice, pokój nr 15, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.3.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Kwiecień 2020

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy). Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach przewidzianych na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp

Z zastrzeżeniem pkt VII.2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Prezes Krajowej Izby OdwoławczejPostępu
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019