Diensten - 193714-2019

25/04/2019    S81

Polska-Prusice: Usługi wywozu odpadów

2019/S 081-193714

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Prusice
Krajowy numer identyfikacyjny: 931935106
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Prusice
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 55-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Muszczak
E-mail: d.muszczak@prusice.pl
Tel.: +48 713126224

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.bip.prusice.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.bip.prusice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.prusice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości w części zamieszkałych z terenu Gminy Prusice oraz z Pun

Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na:

a) odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą z terenu Gminy Prusice oraz ich zagospodarowanie tj. odzysk lub unieszkodliwianie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

b) odbieraniu odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanym na terenie Gminy Prusice.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 694 444.44 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Prusice

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia każdą nieruchomość zamieszkałą, jednorodzinną w:

1) odpowiednią ilość i rodzaj worków (w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków) z folii przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów tj:

a) kolor niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury o pojemności 120 l z napisem „Papier”, półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,04 mm;

b) kolor żółty – do gromadzenia odpadów metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, o pojemności 120 l z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,04mm;

c) kolor brązowy - do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o pojemności 120 l z napisem „Bio” półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,05 mm;

d) kolor zielony - do gromadzenia odpadów szkła, w tym bezbarwnego i kolorowego, o pojemności 120 l z napisem „Szkło” półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,06 mm;

Szacunkowa ilość worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którą Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie wyposażać właścicieli nieruchomości w ramach powierzonego zadania wynosi łącznie około:

— niebieski - Papier – 30 000 szt,

— żółty – Metale i tworzywa sztuczne – 60 000 szt,

— brązowy – Bio – 60000 szt,

— zielony – Szkło - 40 000 szt.

Dopuszcza się zmianę ilości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów +/- 20 %.

3. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych przewidziana jest selektywna zbiórka odpadów, głównie w systemie kontenerowym. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości wielorodzinnych w pojemniki w odpowiednim kolorze o pojemności min. 660 l do gromadzenia odpadów:

a) metali i tworzyw sztucznych,

b) papieru i makulatury,

c) szkła

d) biodegradowalnych.

4. Wykonawca wyposaża budynki użyteczności publicznej, takie jak: świetlice wiejskie, place zabaw oraz boiska sportowe ORLIK na terenie gminy Prusice w pojemniki lub stojaki wyposażone w worki, do zbiórki odpadów komunalnych na następujące frakcje odpadów: zmieszane odpady komunalne, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz papier.

5. Wykonawca zobowiązany jest również, w przypadku potrzeby (np. uszkodzenia pojemnika lub dostawienia kolejnego) doposażyć nieruchomości wielorodzinne w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki muszą być nieuszkodzone i sprawne technicznie.

6.Wykonawca jest zobowiązany do odbioru całej masy odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości gromadzonych:

— w sposób nieselektywny – zmieszanych odpadów komunalnych, zbieranych w pojemnikach/kontenerach oraz workach przeznaczonych na odpady komunalne (tzw. nadwyżka) składowanych obok pojemnika w dniu jego odbioru,

— w sposób selektywny – segregowanych odpadów komunalnych, zbieranych w pojemnikach/workach.

7. Wykonawca zobowiązany jest także do odbioru odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych w skutek przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów (odpady leżące w odległości do 1 m od pojemnika). Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usługi również w przypadku kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony, w przypadku złych warunków atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg czy w przypadku gdy nieruchomości będą oddalone od głównej drogi dojazdowej. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przeprowadzenie dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 694 444.44 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem o wartości nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług w a zakres powyższych zamówień będzie obejmował odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Prusice.

Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł)

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 5 % wartości umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Prusice, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

b) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Z zastrzeżeniem pkt 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1) dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Prusice, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

2) zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub umowa z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 PLN,

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Z zastrzeżeniem pkt 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

3) dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie określa się minimalnych standardów

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy znajduje się w części C Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 Pzp. 3. Zamawiający określił zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawień której dokonano wyboru Wykonawcy w punkcie XXV SIWZ.4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Kierowców samochodów odbierających odpady, b) Pracowników obsługujących samochody odbierające odpady. Szczegółowe zasady zostały określone w punkcie III.5) SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Za pośrednictwem dedykowanej aplikacji w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Rynek 1 55-110 Prusice, pokój nr 15, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.3.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Kwiecień 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy). Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach przewidzianych na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp

Z zastrzeżeniem pkt VII.2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejPostępu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019